สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 2 จากทั้งหมด36

การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารเทศแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สทอภ. จึงขอเรียนเชิญท่านทีี่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการทางด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสานเทศ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 หัวข้อ "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยสงคราม(ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สมาคา ควอท จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานงานการประชุมกังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandpod@gmail.com

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวงข้อ "นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" (ICSSS 2017) ในวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดของการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://research/rmu.ac.th/icsss2017

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018

มหาวิทยาลัยะเยา และสมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชียแนวโน้มใหม่ของนวัตกรรมงานวิจัยและตลาด" ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ มหาวิทยาลัยะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.iffa.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤสจิกายน 2560
Previous | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next