สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 73 หน้า 2 จากทั้งหมด15

ประชาสัมพันธ์โครงการ FameLab 2018

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์แลtเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำ "โครงการ FameLab Thailand ในการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ปีที่ 3 " ในการนี้ บริติช เคานซิ จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย Asia Color association เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ The 4th Asia Color association Conference 2018 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ และเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยกำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และบทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยและติดตามรายละเอียดโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน CITY & COMMUNITY INNOVATION CHALLENGES 2018

ประกาศ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน CITY & COMMUNITY INNOVATION CHALLENGES 2018 จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th ช่องทางการติดต่อ e-mail : social@nia.or.th โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 541, 542, 547, 548 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 5 ประจำปีพ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ วิทยาลัยนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความ โดยขยายเวลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งบทความฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference 2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม workshop on evidence synthesis decision Making

สถาบันคลังสมองของชาติและ Engagement Thailand (EnT) ได้กำหนดจัด workshop on evidence synthesis decision Making ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น.- 16.45 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์ www.knit.ac.th ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561
Previous | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next