สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 20 จากทั้งหมด25

ประชาสัมพันธื และขอเชิยชวนบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://www.ms.ipr.mahidol.ac.th/training_web/index.php รายละเอียดหลักสูตรอบรมดังเอกสารแนบ

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือ กับต่างประเทศไทย-เกาหลี ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี สำหรับปี 2561 นี้ วช.ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไวต์ http://www.nrct.go.th

ขอเชิญส่งส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 ครั้งที่ 9

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ในการนี้สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑฺต ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.iseec2018.kbu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF " ในวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ ห้องคัทรียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยมีอัตรค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 3000 บาท และบุคคลทั่วไป 3500 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandpod.org/ โดยเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next