สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 20 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"

ชุดโครงการผลักดันการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สังกัดฝ่ายงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดโครงการสัมมนา "เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017)

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร ในการนี้สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://icrbo2017.nu.ac.th

ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018

กรมพัมนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดประกวด Thailand Energy Awards 2018 เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป้นรูปธรรมอย่างยั่งยืน และคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในระดับอาเซียน มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับการประกวด Thailand Energy Awards 2018 พพ.ได้กำหนดจัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ เพื่อเป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารเข้ารประกวดฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 6 ครั้ง และเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่้การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ทางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งโครงร่างเพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนทุนวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ร่วมงาน โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไวตื http://dept.npru.ac.th/conference9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next