สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 20 จากทั้งหมด116

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดจ้างงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ดังนี้ เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลาการและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟลื Word/PDF มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences) ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization : Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวะดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือการเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 (The 13th Srinakharinwirot University Research Conference) ในวันพุธที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ 1. ขอให้ผู้นำเสนอ นำเสนอผลงานวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint พร้อมบันทึกไฟล์เสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที 2. บันทึกชื่อไฟล์ โดยใช้รหัสบทความวิจัย 3. อัพโหลดไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ Google Drive พร้อมตั้งแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ 4. คัดลอกลิ๊งค์ไฟล์ดังกล่าวส่งมาที่ e-mail: Researchswuevent@gmail.com หรือ Inbox Facebook Research SWU โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 4.1. รหัสบทความวิจัย ชื่อบทความวิจัย 4.2. กลุ่มสาขา 4.3. วันที่และเวลานำเสนอ 4.4. รูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย สามารถส่งไฟล์การนำเสนอบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะดำเนินการจัดส่งไฟล์การนำเสนอดังกล่าวให้กับผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งนี้หากท่านไม่ส่งไฟล์นำเสนอบทความวิจัยมาภายในวันเวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และบทความวิจัยจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน Conference Proceedings มศว วิจัย ครั้งที่ 13

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้บุคคลทั่วไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.benjamitvichakarn2020.org/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 053-819-999 ต่อ 9856 หรือทางอีเมล์ benjamitvichakarn.2020@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสำพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยเนชั่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่ การใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งบทความที่ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพร” และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Journal of Northern College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการปประชุมวิชาการ โทร.055-517-488 ต่อ 808 หรือ e-mail: research.northern@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next