สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 20 จากทั้งหมด28

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการประมงแลทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานการประชุมวิชากาารปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ"Smart Agriculture and Food Management for Sustainability" ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่ีสนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://conference.pim.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ: การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพและเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยนำเสนอ

สถาบันสันติศึกาา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัด"ประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 2 " 50 ปี ม.อ.สันติภาพเพื่อสังคม" ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ณ ห้อง FMS 3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.IPSconference.psu.swu.ac.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สสวท. จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลนืได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: Ent) จะจัดงานการสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560 ร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://engagementthailand.org

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rmutcon2017.rmutr.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next