สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 21 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไวต์ http://DEPT.NPRU.AC.TH/UNSDGS2017

ขอเรียนเชิยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดงานปารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Innovation and Creativity for Thailand 4.0" ขึ้น โดยร่วมกับเครือข่าย Sriracha Innovation District เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor (EEC) ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการนี้มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอ โดยกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.src.ku.ac.th/conference

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง"ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0" ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ในการนี้มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม โดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี มายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมะานี รหัสไปรษณีย์ 12150 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) Central Luzon State University (CLSU), Philippines สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาะร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาานการประชุมดังกล่าวฯ โดดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซตื www.ijat-aatsea.com

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th National Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ"พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี"

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กำหนดจัดโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th National Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ"พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี" ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th National Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ"พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี" รายละเอียดดังเกอสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next