สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 21 จากทั้งหมด25

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ "บุรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 " ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรา่ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rucon.rmutsb.ac.th สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 : "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาัลยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2018/

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลันราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มหาวิทยาลันราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th โทรศัพท์ 02-160-1174

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldsafety2018.org และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-590-1967

ขอเชิญส่งบทความเพือเผยแพร่ในวารสาร Journal Of Current Science And Technology (JCST) Volume 8, Number 1

มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำทำวารสาร Journal Of Current Science And Technology (JCST) Volume 8, Number 1 ทั้งนี้วารสารได้ผ่านการประเมินคุรภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูลของ Asean Citation Index (ACI) ในการนี้กองบรรณาธิการจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถส่งบทความเข้าร่วมภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | 24 | 25 | Next