สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 22 จากทั้งหมด28

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

คณะครุศาสตรือุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.inded.kmitl.ac.th/DRLE

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 20 ระยะเวลาอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ"ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงสร้างศาสตราจารย์ทีท่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่แข็งแรง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในการนี้ สวทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http;//www.nstda.or.th/ChairProfessor ซึ่งจะมีรายละเอียดทุน และแบบฟอร์มโครงการบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ (Pullman Bangkok King Power) กรุงเทพฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iconsci.rmutp.ac.th

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017) และ (IWIT 2017)

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017) และ The Conference of International Welding and Inspection Technology 2017 (IWIT 2017) ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next