สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 22 จากทั้งหมด36

ขอเชิญฟังคำชี้แจงและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกาาและบริหารจัดการองค์กร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันการ้รียนรู้เพื่อปวงชน มีความประสงค์จ้างจัดทำโครงการวิจัยประเมินผลการศึกษาและบริหารองค์กร รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1. ขอเชิญเข้าร่วมฟังคำชี้แจงและซักถามในรายละเอียดได้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันการ้รียนรู้เพื่อปวงชน เลขที่ 13/2 ม.1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2. ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถยื่นข้อเสนอด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป *รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ( 17th Flora of Thailand Conference)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะจัดประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ( 17th Flora of Thailand Conference) ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธุ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยท่านที่สนใใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.florathailand17.info ได้ตั้งแต่บัดนี้จนุถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ดำเนิการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชือถือ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทราบแนวทางมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล ทราบองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เข้าใจหลักการเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) และเพื่อทราบความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการนี้ วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2017)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสมาคมวิชากาารไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) ได้ร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 21th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2017) ในรหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Swissotel Le Covcorde ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2017 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icsec2017.org

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกาีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/index
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next