สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 22 จากทั้งหมด25

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความ"การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1" และขอเชิญนักศึกษา

สำนักวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้สำนักวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดเที่ http://pubadm.crru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc

ขอเรียนเชิญร่วมจัดบูธกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนดจัดงาน "สร้างสรรค์นวัตกรรมจากสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย สู่ประเทศไทย 4.0 " ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชากรแจ้งวัฒนะ ในการนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมบูธกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสั่งคมไทยอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยเปิดรับบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2561 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความและเข้าประชุมได้ที่ http://research.iru.ac.th/lruconference2018/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23 | 24 | 25 | Next