สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 124 หน้า 22 จากทั้งหมด25

ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำวารสารวิชาการในชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ซึ่งออกตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2559 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและท่านที่สนใจ ส่งบทความต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://journal.myu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ( A Workshop Project on Writing Menuscript for Publication)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the promotion of science, JSPS) และ สมาคมศิษย์เก่า jsps แห่งประเทศไทย (JSPS Alumini association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับภูมิภาคจำนวน 2 ครั้ง ในการนี้ วช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/h1woHK สำหรับครั้งที่ 1 สำหรับครั้งที่ 2 ://goo.gl/akdySh รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & knowledge

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Research & Knowledge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเชิงวิชากา รและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการ ในการนี้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://rk.msu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป

บริษัทไ ปรษณีย์ไทย จำกัด ปณท มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในการนี้ ปณท จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา โดยรายละเอียดประกาศการให้ ทุนดังเอกสารแนบ

ประกาศการเผยแพร่ทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการสกวเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์สกวประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23 | 24 | 25 | Next