สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 23 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์เิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดจัดพิมพ์วารสารออกปีละ 2 ฉบับ ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ"Sino-ASEAN Conference on Precision"

สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา, Beijing Institute of Genomics Chinese Academy of Science, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Sino-ASEAN Conference on Precision Medicine 2017 ระหว่างวันที่ 17-18 มิภุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ในการนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pharm.buu.ac.th/precision_medicine ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี เป็นการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2560 นี้ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง"อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต" ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ในการนี้ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประชุมเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซตื http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภา่ยใน วันที่27 มิถุนายน 2560

ขอเชิยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ร่วมกับศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Systematic Review และ Meta-analysis" ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 วัน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ คณะผู้จัดฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี โทร. 055-961800, 083-9561494
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next