สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 124 หน้า 23 จากทั้งหมด25

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 17.30 น. ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวโดยรายละเอียดของการประชุมวิชาการเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วย โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utcc.ac.th/academicday

ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนครครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 201 ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอแจ้งการขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc 2018

การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในการนี้ สนพ. ขอประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุนภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th

การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในการนี้ สนพ. ขอประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุนภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th

การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในการนี้สนพ. ขอประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุนภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | Next