สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 23 จากทั้งหมด28

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ"ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2"

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิืประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ"ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2" ในหัวข้อ "การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทสสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชชนี ในการนี้มหาวิทยาลัยราชชนี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2560 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://rtunc2017.rtu.ac.th/

ขอมอบหนังสือ"แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่" ฉบับปี พ.ศ.2559

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC) ได้จัดทำ "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่" ฉบับปี พ.ศ.2559 เพื่อให้หน่วยงานที่มีดารดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามหลัการความปลอดภัยทางชีวภาพให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลและกฏระเบียบปัจจุบันของประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเสริมทักษะให้กับผู้ใช้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว ในการนี้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใคร่ขอมอบแนวทางปฏิบัติฯ ให้แก่หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ และสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/biosafety

ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั่วไป ในการนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน โดยดำเนินการเปิดรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

กรมสุขภาพจิต กำหนดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression : Let ่s Talk) ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ในการนี้กรมสุขภาพจิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไวต์ http://aimhc.net/ และ http://www.dmh.go.th/

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมมือเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดจัดประชุมวิชากาารและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0" ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงบขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next