สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 124 หน้า 24 จากทั้งหมด25

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for sustainable Development)" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลา ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมถึง 30 กรกฎาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล หมายเลขโทรศัพท์ 081 5433 670

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40

ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 ในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (innovation in pharmacology)" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลมและวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณห้อง PR 501 ตึกพีอาร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://pharmacology40.sc.mahidol.ac.th

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 3-5 ระหว่างเวลา 8.30 -19.00 น. ณห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/train_chick ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 24 เมษายน 2561

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND ่s Health Reaesrch Awards

บริษัท ซันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND ่s Health Reaesrch Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไมเกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND ่s Health Reaesrch Awards ทางโครงการฯ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |25 | Next