สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 24 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดพิมพ์วารสารวิชาการ "ศิลปกรรมสาร" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ได้มีโอการสนำเสนอผลงานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร "ศิลปกรรมสาร" โดยบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า (A4) ทั้งนี้สามารถสอบถามรายนละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณประภัสสร ขจรปรีดานนท์ กองบรรณาธิการ "ศิลปกรรมสาร" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร. 02-6966249

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ "การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท"

โครงการวิวัฒนืไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITAS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ซึ่งมีการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 2 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ "Research Gateway" เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพทืมือถือ Smartphone โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช่งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next