สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 24 จากทั้งหมด102

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม” ในวุนศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ทั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 40 ต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.sct.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวอชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษา และด้านอื่นๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในองค์กรของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม เพื่อเชิฐชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งพร้อมระบุชื่อ – สกุล ตำแหน่งงาน / สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ มาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ 02-552-3500-9, 02-970-5820 ต่อ 402 โทรสาร 02-552-3513 ทั้งนี้สามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Univesities of Asia and the Pacific (AuAP) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเครื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions” ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน จำนวน 200 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี วิทยาการ และนวัตกรรมต่างๆ ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-961-647, 055-961-643 หรือ http://www.auap2019.nu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประขุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 115 ปี เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปรัญญาเอก ได้เผนแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentaion) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www2.rbru.ac.th/org/research/research/index.php ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวงสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือสำนักงาน 086-440-2639

ขอส่งจดหมายข่างศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำจดหมายข่าวปีที่ 9 ฉบับที่ 26 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือแบภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ใคร่ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์เผนแพร่ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึง
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next