สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 24 จากทั้งหมด28

กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น สถาบันวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทบางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด ประเทศไทย Salus University ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ และ International Pacific University ประเทศนิวซีแลนด์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารดิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://wwwrsu.ac.th/rsu.ac.th/rsuconference ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้โครงการ National Space Exploration (NSE)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ดำเนินการประสานความร่วมมือกังองคืกรอวกาศต่างประเทศ ในการศึกษาและวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์ และแขนงทุกวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ National Space Exploration (NSE) ในการนี้ สทอภ. และ สวทช. จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรม National Space Experment 2017 และ Asian Try Zero - G ขึ้น เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันเป็นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย วิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1047- 8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://www.nur.psu.ac.th/FonConf2017/

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND ่s Health Research Awards

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND ่s Health Research Awards เพื่อเป็การส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศษสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภ สัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชากาารทั่วไป โดยให้ทุนวิจัยปีละ 50,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ในการนี้โครงการจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุน BRAND ่s Health Research Awards โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 | Next