สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 24 จากทั้งหมด25

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์วัฒนธรรมการเรียนการสอนกำหนดจัดการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร" ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขิเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายลชะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://alcwu.com เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 158 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018 -SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 (The 7th ICADA 2018 -SSIS) ในหัวข้อ "Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม -วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICADA2018.nida.ac.th

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R package"

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมและชุมชน และศูนย์ฯ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R package สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training

ขอเชิญส่งบทความ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 เรื่อง"Changing Era: What ่s happening in Art & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference

ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018

คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสมาคม ASEAN Tourism Research Association กำหนดจัดงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพท่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 ตามวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.atrasecretariat.com/call-for-papers
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |25 | Next