สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 124 หน้า 25 จากทั้งหมด25

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 1-31 หาคมพ.ศ 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 16

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพใ นวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และการจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Health literacy for sustainable Goal: Human resource Development ) ในวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.muphconference2018.com

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed method Research in Health Science) ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครลงทะเบียนมายังศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www. nurse.cmu.ac.th/nsccmu

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สารอุดมศึกษา ดังนี้ 1. กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 2. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561 ในระหว่าง "งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) ณโ รงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 20 ชุดพร้อมบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบที่ วช. กำหนดให้ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้ วช. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |