สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 25 จากทั้งหมด25

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์และการติดตามการตรวจสอบสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

กรมควบคุมมลพิา ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์และการติดตามการตรวจสอบสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ภายใต้โครงการ Imprementation of the POPs Monitoring Plan inthe Asian Region (GMP2 Asia) ในวันศุกร์ที่ 211 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้างกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประชาสัมพันธ์ขิเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ในการนี้ วช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับนักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561) จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน รายละเอียดโครงการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |