สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 221 หน้า 25 จากทั้งหมด45

ประชาสัมพันธ์ First Announcement กระประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on sustainable Energy and environment (SEE2018)

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจะจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on sustainable Energy and environment (SEE2018) : Technology & innovation for Global Energy Revolution ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัยร่วม จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โรงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science Resaerch, ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ในการนี้ วช. จึงขอกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 15- มิถุนายน 2561- 10 กรกฎาคม 2561

การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2018)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดการจัดงาน"มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2018)" โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการวิจัย ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับปี 2561 วช. และเครือข่ายในระบบวิจัย ได้กำหนดจัดงานดังกล่าว ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยในปีนี้กำหนดให้มี "โครงการ ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot โรงงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ขึ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ในการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใ นกลุ่มสาขาวิชาการ คือ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและจัดส่งต้นฉบับผลงานตามรูปแบบที่กำหนดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.conference.mju.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next