สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 25 จากทั้งหมด36

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเรื่องแนวทางการกำกับสื่อเพื่อต่อต้านความรุนแรงและส่งเสริมสื่อเพื่อสันติภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จะดำเนินโครงการศึกษาเรื่องแนวทางการกำกับสื่อเพื่อต่อต้านความรุนแรงและส่งเสริมสื่อเพื่อสันติภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเรียนเชิญทานที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th

ประชาสัมพันธ์รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ"Endeavour Scholarships and Fellowships"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ"Endeavour Scholarships and Fellowships" โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Research Scholarships) 2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowships) 3. ทุนอชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vacational and Training Scholarships ) 4. ทุนศึกษาดุงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowships) ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ารับสมัครขอรับทุนได้ที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม"lสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายภูมิภาค: ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ดดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัมนาแก่บุคคล คณะบุคล หน่วยงาน สถาบันทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next