สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 25 จากทั้งหมด28

ขอเชิญร่่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครั้งที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : Ent) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560 ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ที่ http;//www.engagementtthailand.org

ประชาสัมพันธ์ทุุน Fellowship for Research in Japan ประจำปี 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งแประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีคามร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ในการนี้ JSPS จึงขอประชาสัมพันธ์ทุน Fellowship for Research in Japan ประจำปี 2560 โดยท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.jsps.go.jp/english

ประชาสัมพันธ์ขอขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ"การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยืน" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงขอประชาสัมพันธ์ขอขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://seminarresearch.pkru.ac.th

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยจัดการประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งแบบตอบรับได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรสาร. 02-579-6382

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในการนี้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงขอเรียนเชิยท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.eau.ac.th สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-577-1028 ต่อ 394
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | Next