สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 26 จากทั้งหมด28

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ"การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tni.ac.th/tniac2017

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบยัติงานปรำจำสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโรงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.ssru.ac.th/traingcenter/index.php/r2r-gen2

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลมาเลเซีย

กระทรวงการต่างประเทสแจ้งว่า กระทรวงอุดมศึกษามาเลยเซียได้เสนอให้ทุนการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ในสถาบันการอุดมศึกษามาเลเซีย 28 แห่ง ทั้งนี้ผู้ประสงค์สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://biasiswa.mohe.gov.INTER ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายะเอียดทุนดังเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน) ในการนี้ กรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร โดดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://joulnal.msu.ac.th/

ประชาสัมพันธ์งาน "Talent mobility for Food Innovation 2017"

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแแห่ง ชาติ (สวทน.) และเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมกันจัดงาน "Talent mobility for Food Innovation 2017" ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงบเทพฯ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใมจเข้าร่วมงาน "Talent mobility for Food Innovation 2017" โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ http://register.sti.or.th/TMFood2017 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27 | 28 | Next