สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 26 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

กรมส่งเสริมวัฒนะรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 ประเภททุนทั่วไป ดดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การนำทุนทางวัฒนธรรมการสร้างคุณค้าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2. ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์และสิบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศการให้ทุนอุดหนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัย และท่านที่สนใจ โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN+ C + I Symposium on Business Management Research)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ งานสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN+ C + I Symposium on Business Management Research) ในการนี้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ ในวันเสารทที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

ประชาสัมพันธ์"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรม" (รอบที่ 2)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรม" (รอบที่ 2) โดยเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concep paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2560 และเนื่องจากทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด ทาง สกว. จะขอพิจารณาและให้สิทธิผู้ที่ส่งเข้ามาก่อนตามลำดับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม http://industry.trf.or.th

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตรืระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาการวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science Reseach, ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการคาวมร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย สำหรับปี 2560 นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทย ที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ www.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next