สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 27 จากทั้งหมด28

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมและนำเสนอบทความ โดยสามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.pim.ac.th

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังวัน เวลากล่าวฯ

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขึ้น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ดดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ http://cmt.rmutp.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.training.mut.ac.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกกรม ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกกรม ปีงบประมาณ 2560 โดยส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้ วช. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |28 | Next