สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 27 จากทั้งหมด68

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มีกำหจดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถนำเอาเทคนิคและวิธีการในการวิจัยไปประยุทกต์ใช้ต่อไป ตลอดจนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาทและบุคคลทั่วไป จำนวน 3,500 บาท (ไม่ร่วมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ตามรูปแบบที่กำหนด ไปที่ E-mail : acaderegis@christian.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "สร้างงานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Research Creativity towards Sustainable Local Development)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในเครือข่ายทราบ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 073-299-635 หรือ 063-749-0929

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ในระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ และบางกอกคอนเวชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมฯ (สั่งที่แนบมาด้วย 1) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปรเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กุล่มเรื่อง ดังนี้ 1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 2. การวิจัยด้านสังคม และความั่นคง 3. การวิจัยด้านการศึกษา 4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผู้สนใจสามารภส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยการบริการวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ได้นำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาจัดแสดงในหัวข้อ "เกษตรศาสตร์ก้าวไกล นวัตกรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" พร้อมเผยแพร่สู่ประชาชน โดยแบ่งประเภทผลงานนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดง ดังนี้ 1. กลุ่มเกษตรและการแปรรูป 2. กลุ่มอาหาร 3. กลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ 4. กลุ่มสิ่งแวดล้อม 5. กลุ่มสัตว์และประมง 6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. กลุ่มผลงานได้รับรางวัล ทั้งนี้ในงานจัดให้มีกิจกรรม บนเวที ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ตลอดจนการสาธิต ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดตารางกิจกรรมบนเวที ได้จากทางเว็บไซต์สำนักงานบริการวิชาการ www.kusevice.ku.ac.th ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานและเรียนเชิญท่านบุคลากร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 18.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next