สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 27 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.) 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมสถาบันต้นสังกัด) 3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมสถาบันต้นสังกัด) 4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมสถาบันต้นสังกัด) สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สกว. โทรศัพท์ 02-278-8285-60

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการอบรม เรื่อง การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Weka รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 2.โครงการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในการผลิตงานสถิติและงานวิจัย รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3298400-11 ต่อ 276

ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13"

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13" ในหัวข้อ "จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่มงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

ขอเรียนเชิยเข้าร่วมการประชุม Asia Pasific Research Intelligence Conference 2017

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท จะจัดงานการประชุม Asia Pasific Research Intelligence Conference 2017 ภายใต้ชื่อ "Universities and the Power of Data - Science for a Sustainable Society" ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2560 ที่อาคารราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://elsevier.com/promo/research-intelligence/asiari2017/summary

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560"

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานการประชุมวิชากาารระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" เรื่อง "ควมเป็นธรรม"และ"ความเป็นไท" ด้านเพศและการเเจริญพันธุ์: ความท้าทายขที่ไม่สิ้นสุด ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านมราสนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ipsr.mahidol.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next