สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 28 จากทั้งหมด28

ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนครครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 201 ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอแจ้งการขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc 2018
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |