สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 221 หน้า 28 จากทั้งหมด45

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความวิชาการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ"จดหมายข่าว วช." ในรูปแบบ Electronic file ได้ที่ http://www.nrct.go.th

ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2018.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 กิจการเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ขึ้นระหว่าง "งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โปสเตอร์กิจกรรมเพื่อขอเชิญชวนท่านที่สนใจได้รับทราบถึงกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่องดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2561

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ หากท่านที่สนใจมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่มพร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของ CD จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้สามารถส่งได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next