สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 189 หน้า 28 จากทั้งหมด38

ประชาสัมพันธ์รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ"Endeavour Scholarships and Fellowships"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ"Endeavour Scholarships and Fellowships" โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Research Scholarships) 2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowships) 3. ทุนอชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vacational and Training Scholarships ) 4. ทุนศึกษาดุงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowships) ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ารับสมัครขอรับทุนได้ที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม"lสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายภูมิภาค: ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ดดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัมนาแก่บุคคล คณะบุคล หน่วยงาน สถาบันทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

กรมส่งเสริมวัฒนะรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 ประเภททุนทั่วไป ดดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การนำทุนทางวัฒนธรรมการสร้างคุณค้าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2. ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์และสิบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศการให้ทุนอุดหนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัย และท่านที่สนใจ โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Next