สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 29 จากทั้งหมด68

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้มีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นั้น ในการนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไปฯ โดยส่งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน โทรศัพท์ 0-2591-0788

อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connect"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connect" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยจะเปิดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ในกรุงเทพฯ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยผู้เข้าอบรมด้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การวิจัยหลังจากจบปริญญาเอกไม่เกิน 5 - 10 ปี 2.ทำงานเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย 3.มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B2 (เทียบเท่า IELTS 5.5) 4.มีโครงการที่จะสมัครรับทุนงานวิจัย (ในระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่เว๊บไซต์ของบริติช เคานซิล หรือ http://bit.ly/2APi4v

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (TRIP) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ดำเนินการโครงการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยใช้เป็นทิศทางการพัฒนา ดำเนินงานวิจัยเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีภารกิจการดำนินงานและสนับสนุนด้านการวิจัย หรือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 คน เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม - วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันํ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องพีโอนี่ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนขั่น แจ้งวัฒนา หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางการเข้าร่วมได้จากมูลนิธิฯ ได้ใรอัตราที่มูลนิธิกำหนด กรุณาตอบรับการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ 081-912-0213 โทรสาร 02-354-4261 E-mail: Yanika.ak@gmail.com

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเลขชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4 แบบสหวิชาการ (The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences, and Technolgy, and Social Sciences and Humanities) ในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Tinidee hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนพเสนอผลงานวิจัย เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข็มแข็งในระดับชาติต่อไป ในการนี้ ผู้จัดการประชุมจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในช่วงวันเวลาดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ ไปยังบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง website http://pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร 09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร 08-3066-5373)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

สถาบันหารพลศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 (The 9 th Institute of Physical Education International Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "Creative Innovations in Sports for Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 19 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์ความรู้ในขอบข่ายพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากร ทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ความละเอียดผู้สนใจสามารถดูได้ที่ www.ipeconference.com ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา ขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.ipeconference.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 9 ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next