สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 29 จากทั้งหมด102

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยได้ ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) โดยระบบ Mentoring System ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอเรียนเชิญผ็สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2GDXlcb

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7/ The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors ในหัวข้อ “ธุรกิจแห่งอนาคต กับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 5.0 (Future Business and 10 S-Curve Industries towards Thailand 5.0)” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน ทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยในสาขาบริการธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ็สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยส่งบทความฉบับเต็มความยามไม่เกิน 10 – 12 หน้า ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างบทความได้ที่ QR Code ตามหนังสือนี้ วิหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: ASEANCON@go.buu.ac.th หรือ line ID: Tonpalmka

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 100 Innovations X Entrepreneurs

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัณกับการศึกษาทางด้านนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้และความเป็นผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้ร่วมมือกับสมาคม Thailand Tech Startup Association หรือ TTSA จัดงาน 100 Innovations X Entrepreneurs เพื่อนำนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านสังคมและกองทุนจากภาคส่วนต่างๆ มาสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่ายและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ สัมมนา เสวนา นำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดการสร้างธุรกิจกับนักลงทุนนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม งานแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย แลพกิตติกรรมประกาศความสำเร็จการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ณ c-Asean เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดการจัดงานและการสมัครเข้าร่วมงานตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยส่งอีเมลล์ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมให้ทางสถาบันฯ ถึงคุณจิราภรณ์ กุฎีรักษ์ อีเมล์ jirapornk@ait.asia หรือ ทางโทรศัพท์ 02-524-6388

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมวาน Thailand Tech Show 2019

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้างเพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนเข้าถึงได้ง่าย ผ่านงาน Thailand Tech Show ซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2562 นี้ สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ในธีม “360” Innovation X Sustainability – นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาวิชาการ เพื่อเสนอลู่ทางและโอกาสใหม่ๆ ในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปตอบโจทย์ความต้องการของตลาด อาทิ การบรรยาย “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” 2. การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี กว่า 240 ผลงาน 3. การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching) 4. การจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ 5.การบริการต่างๆ จากภาครัฐ ในการสนับสนุนธรกิจเทคโนโลยี 6.การเจรจาธุรกิจรายละเอียดกำหนดการ ในการนี้ สวทช. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2019/

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำสารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ” ซึ่งคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และอยู่ในช่วยขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 นั้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการซึ่งได้เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิพม์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.scaj.stu.ac.th หรือ http://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next