สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 3 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์วารสารสังศาสตร์วิจัย

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำหนังสือวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาและจัดทำวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งปัจจุบันวารสารสังคมศาสตร์วิจัยได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 แล้ว ในการนี้จึงขอมอบหนังสือหนังสือวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ โดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dept.npru.ac.th/jssr/

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรสร้างอย่ายังยืน ครั้งที่ 2"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsioping University of Science & Technology มีกำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรสร้างอย่ายังยืน ครั้งที่ 2" ในระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมสัมมนางานวิจัยของสภาปัญญาสมาพันธ์ เรื่อง"การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลระหว่างประเทศ"

สภาปัญญาสมาพันธ์เป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุมฺในหลากหลายแขนงวิชัา เพื่อทำการศึกษาวิจัยในประเด็นสำคัญที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ แลำนำเสนอแนงทางการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ที่คมชัด ทั้งนี้สภาฯ จะจัดงานสัมมนา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาในปี 2560 ต่อสาธารณะชนในหัวข้อเรื่อง "ประสิทธิผลการพัฒนาระหว่างประเทศ" (International Country Effectiveness Index) และเมีเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ดัชนีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้งอเพชรไำลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มรการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขัวญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 และมีการบรรยาพิเศษขั้นในหัวข้อ "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0 " โดย เภสัชกร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ คอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://goo.gl/forms/BKbDSTJUHrWeUjwE2 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) ได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018) ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://cibir.tni.ac.th/2018
Previous | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next