สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 73 หน้า 3 จากทั้งหมด15

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ "ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น" (Target R&D trackling Thailand Challenges) ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ สวทช. จึงขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์งานประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่านที่สนใจรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานโดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. nstda.or.th/nsc

ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้วนธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่นและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 หรือ The 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018) มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จึงได้เลื่อนการเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์จากวันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ทั้งนี้วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์อ้างอิงวารสารไทย ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยสามารถอ่านวารสารฉบับที่ผ่านมาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://e-journal.sru.ac.th

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณืเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จัหวัดสกลนคร ในการนี้ มาหวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณืเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย"เพื่อพัฒนา Platform Technology สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ Open Innovation"

ประกาศ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย"เพื่อพัฒนา Platform Technology สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ Open Innovation" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/7hh9NG รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย
Previous | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next