สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 3 จากทั้งหมด28

ประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational (LICER) 2017 ประเทศมาเลเซีย

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย มีหนังสือแจ้งว่า จะจัดการประชุม Labuan International Conference On Educational (LICER) 2017 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Dorsett Grand Hotel Lanuan F.t. ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ สำนักงานปลักระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมเหมาะสำหรับนักวิชาการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยท่านที่สนใจสามารถละทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/toNawL8NMnuFgXQO2

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International 2017 (CASNIC 2017)

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชากการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International 2017 (CASNIC 2017) เรื่อง "The University of Everwher : International Network" .o;yoL6diNmuj 6 96]k8, 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติท และลงทะเบียนส่งผลงาน / เข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.cas.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU - AFBE International Conference 2018

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานชาติ TSU - AFBE International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม "Creativity and Innovation for Smart Societies and Susainable Development" ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2018 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa Phuket , Thailan ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้ที่ www.thanksinuni.org และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร 074-317696

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏฎศรีสะเกษ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกาา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ฌบไซต์ http://research.sskru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ท้าทายหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า"

โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "ท้าทายหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า" ภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร
Previous | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next