สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 30 จากทั้งหมด116

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น” รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข่ารวมโครงการฯ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฯ ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน โทรศัพท์ 081-781-0930 อีเมล์ suwanna.pro@ku.th นางสาววัลนิภา สุขเสมอ และนางสาวกษมา เนตรวิเชียร โทรศัพท์ 038-352-846 หรือ 081-781-0934 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://econ.src.ku.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประดิษฐคิดค้นในสถาบันการศึกษาโดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2563 วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้ 1. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้าง แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้าร่วมทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ สำหรับปี 2563 นี้ วช.ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย”

ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัย ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฏหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมัครนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ได้ที่เว็บไซต์ http://oec.anamai.moph.go.th/main.php?filename=academic๒๕๖๓ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก QR Code

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ในการนี้ วิทยาลัยนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานในเครือข่ายของท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังหล่าว โดยกำหนดส่งบทความ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดที่ส่งมา หรือที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2020
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next