สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 189 หน้า 30 จากทั้งหมด38

ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13"

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13" ในหัวข้อ "จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่มงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

ขอเรียนเชิยเข้าร่วมการประชุม Asia Pasific Research Intelligence Conference 2017

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท จะจัดงานการประชุม Asia Pasific Research Intelligence Conference 2017 ภายใต้ชื่อ "Universities and the Power of Data - Science for a Sustainable Society" ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2560 ที่อาคารราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://elsevier.com/promo/research-intelligence/asiari2017/summary

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560"

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานการประชุมวิชากาารระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" เรื่อง "ควมเป็นธรรม"และ"ความเป็นไท" ด้านเพศและการเเจริญพันธุ์: ความท้าทายขที่ไม่สิ้นสุด ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านมราสนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ipsr.mahidol.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการประมงแลทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานการประชุมวิชากาารปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ"Smart Agriculture and Food Management for Sustainability" ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่ีสนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://conference.pim.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ: การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพและเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยนำเสนอ

สถาบันสันติศึกาา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัด"ประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 2 " 50 ปี ม.อ.สันติภาพเพื่อสังคม" ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ณ ห้อง FMS 3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.IPSconference.psu.swu.ac.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Next