สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 30 จากทั้งหมด134

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ยกเว้นในหลักสูตรที่ 2 บรรยายโดยวิทยากรผ็ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดและการสมัครอบรมได้มร websit ของสมาคม “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.ro.th”

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation index (ACI) บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก http://tci-thaijo.org/index.php/jornal_sct/ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร.075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ปะชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years”

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years” วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวิฒิระดับประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันขากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม (FullPaper) เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc16/ และสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 055-968-641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเกิดและรับฟังการบรรยายพิเศษการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค”

คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาศให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/erc.psu ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วันประกอบด้วย วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. การเสวนา เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการใช้ศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างความเสนอภาคทางการศึกษา โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วย

ขอเชิญอบรมการใช้งานเครื่องมือนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแบบนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR) ปีงบประมาณ 2563 ให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรอื สวก. มีวัตถุประสงค์ที่จะอบรมการใช้งานเครื่องมือนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแบบนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดำเนินการอบรมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในการนี้ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการนำเข้าข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรของหน่วยงานเข้าร่วมอบรมฯ ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวเชษฐ์สุดา เลนะนันท์ โทรศัพท์ 062-605-2555 และ 02-579-0358 เป็นผู้ประสานงาน ขอความกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next