สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 31 จากทั้งหมด134

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Online Conference ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด 19 ในการนี้มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1048 มือถือ 082-629-1970 อีเมล์ : prconference@up.ac.th

ขอเชิญส่งบมความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญส่งบมความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำวารสารชื่อว่า “MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งถึงนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเผยแพร่บทความด้านเชื้อชาติ, ศาสนา, การท่องเที่ยว, เมือง, การโยกย้าย, สังคมและการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาสังคม, พลวัตและการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ อาเซียนและปัญหาข้ามพรหมแดนและข้ามแดน ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -TCI) กลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ในคราวประเมินรอบที่ 5 ปี พ.ศ. 2561 ในการนี้วารสาร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสังพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความ ได้ที่ http://connexion.mfu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสคค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2020 Online) วันที่ 2-4 กันยายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยกิจกรรมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.rmutl.ac.th/crci/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป นั้น ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชถัฏอุดรธานี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านและหน่วยงานของท่านได้เผยแพร่รายละเอียดการประชุมวิชาการตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพทื 042-211-040 ต่อ 1701, 1178, 042-248-680 โทรสาร 042-248-680 พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2020

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020)

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) ภายใต้หัวข้อ “Maritime Studies & Marine Innovation : Towards a Sustainable Ocean” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น10) โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok Hotel) ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น 10) โรงแรมอวนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok Hotel) ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://maritime.cmu.ac.th/MSMI2020/index และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวรพีพร เบือนขุนทด ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 086-306-3824 และ 034-870-7089 หรืออีเมล์ : msi2020@cmu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next