สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 31 จากทั้งหมด116

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยพะเยา มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based training and research approach. (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์การฝึกอบรมและการวิจัยบนวิถีชุมชนกับการจัดการเรียนการสอน และนำไปต่อยอดเป็นการวิจัยที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020” ขั้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมงานประชุทวิชาการ ฯ ในการนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัฯฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ที่อาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ในการนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน หรือนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.dpu.ac.th/caiconf2020 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 539, 609 ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเลขสุราษฏร์ธานี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Technology and Innovation for Health ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรนำเสนองานวิจัยและวิชาการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “สาธารณสุขวิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ตลอดจนการจัดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ http://phrc.wu.ac.th/๒๕๖๓/ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณสุริษา หาญใจ หรือคุณปมาภรณ์ นาคถนอม โทรศัพท์ 075-672-478, 075-672-113 อีเมล phrcphwu@gmail.com โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ”

มหาวิทยาลัยพะเยามีประสงค์จะจัดการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพิณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ www.dra.up.ac.th หรือ QR code ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 054-46-666 ต่อ 1046 มือถือ 092-406-7733 อีเมล์: winitta.lu@up.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next