สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 31 จากทั้งหมด102

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา มีประสงค์จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่าน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 และส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 05-446-6666 ต่อ 1047 มือถือ 082-629-1970 E-mail: prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่ http://www.psaku.org/pages/conference ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook/Political.Science.Association.KU

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสนเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับวช้สังคม” ขึ้นในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เผนแพร่สู่สาธารณะ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของท่านส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ในวันเวลาดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ หรือทาง http://research.dru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร”ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบีญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบีญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อตรวจสอบดูฐานะทางการเงินและที่มาของทรัพย์สิน และได้กำหนดระยะเวลาในการไต่สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกขั้นตอน ให้การดำเนินการมีความเข็มงวดในการบังคับใช้กฎหมายลงโทษ ทั้งทางอาญา วินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 090-886-7372 E-mail : Training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ นางสาวคนธรส โทรสาร 02-433-4938 โทรศัพท์ 02-849-7500 ต่อ 31208 หรือ 08-5222-4218 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร”สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและหารบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิต การปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำงานในระบบ e-GP การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติงานวิธีเฉพาะเจาะจงการร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP แนวทางการปฏิบัติงานวิธี e-bidding และวิธี e-market สามารถปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามระบบ (e-GP) ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 090-886-7372 E-mail : Training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ นางสาวคนธรส โทรสาร 02-433-4938 โทรศัพท์ 02-849-7500 ต่อ 31208 หรือ 08-5222-4218 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next