สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 189 หน้า 32 จากทั้งหมด38

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus" จำนวน 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานสัมมนา “เรื่อง พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญามายกระดับกระบวนการผลิตสินค้า ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัมนะ ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง สำนักงานฯ โทรสาร 02-143-8052 หรือ E-mail : phetcharawalai.ka@sipa.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทรศัพท์มือถือ 095-653-9467

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

คณะพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 หัวข้อ"ยุทธศาสตร์การบริหารสู่วิ๔ีการพัฒนาสังคมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ssde.nida.ac.th

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

คณะครุศาสตรือุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.inded.kmitl.ac.th/DRLE

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 20 ระยะเวลาอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Next