สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 33 จากทั้งหมด134

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใรวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ ชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (Journal of International Studies, Prince of Songkla University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ คณะวิเทศศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ ได่ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php.th/

แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงปรับรูปแบบดารจัดประชุมวิชาการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Google Meet ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบส่งมา ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย และ ฟังบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ได้ที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสาร ชื่อ “วารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences)” ซึ่งบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางการพยาบาลและศาสตร์ทางสุขภาพ โดยกำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ครั้ง คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) , ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ในสังกัดของท่าน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) โดยกรอกข้อมูลที่ระบบ Thaijo ที่เว็บไซต์ http://he01.tci-thaijo.org/index-php/NurseNu

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคสามเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนายชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนายชนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนายชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีเนื้อหาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ประการรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้ารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next