สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 189 หน้า 34 จากทั้งหมด38

ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั่วไป ในการนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน โดยดำเนินการเปิดรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

กรมสุขภาพจิต กำหนดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression : Let ่s Talk) ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ในการนี้กรมสุขภาพจิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไวต์ http://aimhc.net/ และ http://www.dmh.go.th/

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมมือเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดจัดประชุมวิชากาารและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0" ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงบขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th

กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น สถาบันวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทบางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด ประเทศไทย Salus University ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ และ International Pacific University ประเทศนิวซีแลนด์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารดิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://wwwrsu.ac.th/rsu.ac.th/rsuconference ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้โครงการ National Space Exploration (NSE)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ดำเนินการประสานความร่วมมือกังองคืกรอวกาศต่างประเทศ ในการศึกษาและวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์ และแขนงทุกวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ National Space Exploration (NSE) ในการนี้ สทอภ. และ สวทช. จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรม National Space Experment 2017 และ Asian Try Zero - G ขึ้น เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |35 | 36 | 37 | 38 | Next