สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 34 จากทั้งหมด102

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัย สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานทั้งราชการและองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ ซึ่งได้กำหนดเป้านหมายในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้ายหมาย การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดนเน้นการวิจัยเชิงรุกและผลง่รวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระบดับผลผลิตและผลลักพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธิ์ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ ให้เกิดผลกระบทโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้เกิดการประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผ่ายระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัย National Research Management System (NRMS) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ในหัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย” หรือ http://www.nrms.go.th/NewEventDetail.aspx?nid=2216

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน (Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability)” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการทั้งการพัฒนางานประจำ ทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปละนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมมหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมแสดงและประกวดผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในมหกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่นำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562ในอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ผ็สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th/th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริพร อุหมัด (มาเรียม) โทร. 02-727-3611 หรือ 082-790-1943 คุณดารินทร์ สุขแก้ว (แอน) โทร. 02-727-3027 หรืออีเมล nhesse4-info@nida.ac.th ทั้งนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร” ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้จริงรวมถึงการนำผลงานไปสู่การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท/ท่าน (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 2.โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อดำเนินการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ค่าละทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน (สองพันบาทถ้วน) ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ในหน่วยงานท่าน เพื่อให้บุคลากรที่สนใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-7263 อีเมลล์ research.polsci@gmail.com และท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จพดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน” ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะเปิดรับผลงานวิจัย และ ผลงานวิชาการ ทั้งระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/และผู้สนใจที่วไปใน 8 ประเด็น โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษ ในสังดัเหน่วยงานท่านและผู้สนใจทั่วไปทราบด้วยจะขอบประคุณยิ่ง สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://social.crru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication) แก่อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ วช.พิจารณาเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน วช. จึงใครขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวให้ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการอบรมฯ และลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/dJL24 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผ็สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (E-mail:kittisak@kku.ac.th)
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next