สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 247 หน้า 35 จากทั้งหมด50

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมจากนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนบุคคลทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้สำนักงาน กสทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 โดยสามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ http://www.tci.thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความ (Call For Paper) และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานสถาบันเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั่วไป ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ข่าย 9 ภูมิภาค ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0" ในวันจันทร์ ที่ 9 และอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ในการนี้จึงขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaige2018.rmutt.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ดำเนินการอย่างไรคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทราบแนวทางมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล ทราบองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆเข้าใจหลักการการเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard operating procedure) และเพื่อทราบความรับผิดชอบคณะกรรมการ ระยะเวลาอบรม 2 วันระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่เชื่อมโยงกับต้นทุน การศึกษาต้นทุนบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล ศึกษาต้นทุนการเจ็บป่วย ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์โครงการด้านสาธารณสุข และเรียนรู้การประเมินต้นทุน บริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ ระยะเวลาการอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd National RMUTR Conference) "การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" หรือ (The Knowledge integration for sustainable society) ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://rmutr.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 441 6059 ต่อ 2420 - 2426
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next