สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 35 จากทั้งหมด134

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็นกลุ่มที่ 2 ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) นั้น ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผุ้สนใจส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/index

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 “Research and innovations for All” วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และนทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/sme/udrc/ หรือตาม QR Code สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวง โดยตีพิม์ราย 4 เดือน คือ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อให้นักวิชาการ นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สนใจ นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง และเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในงานวิชาการ/งานวิจัย นั้นๆ ได้ ทั้งนี้ รายชื่อบทความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถอ่านวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ออนไลน์ได้ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เอเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ อละนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแลลโปสเตอร์ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในหน่วยงานได้รับทราบ โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ http://conference.kru.ac.th/ โดยเริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9” (The Ninth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี : การแบ่งบันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” (45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation : Sharing Experiences and Future Cooperation) ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำเสนอผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซึ่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations) 2. การเรียนรู้จากจีนในด้านการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in Poverty Alleviation) 3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 4. รูปแบบการพัฒนาของจีน (China Model) 5. ผลกระทบของสงครามการค้า (US vs China) : ไทย-จีน จะร่วมกันพัฒนาอย่างไร (Effect of trade war (US vs China) : How can Thailand and China organize joint development?) พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล (Development of BRI through the overseas Chinese) ในการนี้ วช. ใครขอเชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส้งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12 – 15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) thaichinesecenter@gmail.com ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเดินทางเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาค 2563 ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02-561-2445 ต่อ 325, 307
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next