สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 36 จากทั้งหมด134

ขอเชิญชวนยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฏหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2563 มาตรา 29” 2. เรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญอก่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์วิจัยทางด้านนิติศาตร์ หรือรัฐศาสตร์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าวซึ่งในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอพร้อมสำเนา รวมจำนวนเรื่องละ 5 ชุด โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก พร้อมระบุชื่อโครงการศึกษาวิจัยไว้มุมซองดังกล่าว ส่งไปยังกลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย โทรศัพท์ หมายเลข 02-141-7681

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยครอบคลุมสาขาวิชาในกลุ่ม Life sciences และ Physical sciences รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม ในการนี้กองบรรณาธิการจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในสถาบันของท่านร่วมส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ,ยีรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารณี อริยวิริยะนันท์ บรรณาธิการวารสารฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4681

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

หน่วยงานของท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐแล้ว นั้น ในการนี้ สวทช. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ โดยท่านสามาถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ http://www.nstda.or.th/gd/ ของโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications (ICoMEIA2020)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, and Industrial Applications (ICoMEIA2020) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง The Institute of Engineering Mathematics (IMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการทั่วไป มีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิศวกรรมและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน นั้น ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563 และฉบับเต็มวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง http://sc.sci.tsu.ac.th/icomeia2020

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความวิจารย์และหนังสือ, บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยา, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารการวิจัยกาสะลองคำ อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly/2LTJY5m ซึ่งเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (มกราคม - ธันวาคม) หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next