สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 189 หน้า 36 จากทั้งหมด38

ประชาสัมพันธ์ขอขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ"การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยืน" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงขอประชาสัมพันธ์ขอขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://seminarresearch.pkru.ac.th

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยจัดการประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งแบบตอบรับได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรสาร. 02-579-6382

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในการนี้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงขอเรียนเชิยท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.eau.ac.th สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-577-1028 ต่อ 394

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ"การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tni.ac.th/tniac2017

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบยัติงานปรำจำสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโรงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.ssru.ac.th/traingcenter/index.php/r2r-gen2
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |37 | 38 | Next