สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 37 จากทั้งหมด116

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานภายนอก ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://wwww.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 035-709-097, 097-270-8866 โทรสาร 035-709-097 อีเมล์ : rdi@gmail.com ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ (Abstract) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทำวารสารวิชาการชื่อ “วารสารสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Liberal Arts Kasetsart University; ISSN 2286-7651)” เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ Electronic (http://kps.ku.ac.th/journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน และธันวาคม) ซึ่งผลงานตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขกำแพงแสน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวชากีนา รุ่งโรจน์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-314-549, 098-269-9225 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 “เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับต่างๆ และเผยแพร่องค์คสามรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิชาการ ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และกระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยลายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อนำเสนอบทความวิจัยในการประชถมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความและการส่งบทความได้ที่เว๊บไซต์ http://slb.nstru.ac.th ได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 (ขยายเวลาการส่งบทความถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัติการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประดวกสิ่งประดิษฐ์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย 1.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง 2.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรสร้างมูลค่า 3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 4.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0 6.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว ในการนี้ วช. พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่าน เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องตามที่กำหนดข้างต้นเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานดังกล่าว โดยจัดทำรายละเอียดของผลงานตามแบบนำเสนอฯ และส่งกลับมายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ inventorday.rekm@nrct.go.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ และแบบนำเสนอฯ ได้ที่คิวอาร์โค๊ด ซึ่ง วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในเดือนธันวาคม 2562 ทาง www.inventorday.nrct.go.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation and Innovation Towards Sustained Society” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หน่วยงานถาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการผู้ทางคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบัน ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ หรือติดต่อคุณณิชนันท์ ฟักบัว เบอร์โทรศัพท์ 055-968-746
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next