สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 38 จากทั้งหมด102

ขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กรมทรัยพ์สินทางปัญญา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อนำเสนอข้อมูลผลงานวิเคราะห์ด้านสิทธิบัตรและสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปรากฏตามข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรในระดับสากล รวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีอละอุตสากหรรมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือ Facebook : IP IDE Center หากท่านต้องการขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 02-547-5026

ประชาสัมพันธ์การประกวดรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญหลากหลายสาขาวิชาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่จำกัดเฉพาะสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศ ในขณะนัเสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ต้องการรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2562 ในการนี้สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครฯ มายังหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสนใจ สามารถส่งใบสมัครทางอีเมล์ tysaemail@gmail.com ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

มหาวิทยาลัยมูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอประสานงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.buuconference.buu.ac.th

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม (participatory interactive Workshop) ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในรายวิชาต่อไปนี้ 1. iResearcher (innovative researcher – นวัตกรรมการเป็นนักวิจัย) 2. iEducator (innovative educator – นวัตกรรมการเป็นนักการศึกษา) เนื่องจากหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานของท่าน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ แบะใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ด้วย

ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14”

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินงานแบบบรูณาการของทุกภาคส่วนจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะและแนวทางการบรูณาการในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย สำหรับปี 2562 นี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ มีมติร่วมกันในการจัดงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ไป-กลับ ปลอดภัย)” (Play your part and share the road) ขึ้น ระกว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดของท่านเข้าร่วมลงทะเบียนงานสัมมนาฯ และชำระค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) เป็นเงิน 2,000 บาทต่อท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://roadsafetytythai.org/regis
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next