สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 363 หน้า 38 จากทั้งหมด73

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, and Culture วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศตลอดจนพัฒนางานวิจัยสู่สาธารณะ ซึ่งงาน TNIAC 2019 ได้กำหนดรูปแบบให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันฯ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website://tniac.tni.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0-2763-2700 ต่อ 2903 หรือ 2905 E-mail: tniac@tni.ac.th หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 14 มกราคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนัวตกรรม" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ได้ที่เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/PBR2019/

ส่งวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา ได้จัดทำวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการค้าและการพัฒนา ความตามแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอส่งวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน มายังท่านและหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์

สมาคมพยาบาลทหารบก จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร ปี 2563 - 2567" และการจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ (ThaiJO) ให้กับบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นิสิต นักศึกษา ผู้เขียนบทความ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในการทำวารสารของหน่วยงานในสถาบันต่างๆ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. (10400) จึงเรียนมาเพื่อสมัครและตอบรับการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมพยาบาลทหารบก 317/6 ถนนราชวิถี ราชเทวี กทม. (10400) Fax 02-354-5223 หรือ โทร 085-366-7899, 081-567-7787, 081-345-5771 หรือ e-mail : psompis@yahoo.com, saisamorn2006@hotmai.com

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ บัดนี้ได้จัดพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดได้จาก http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร. 075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Next