สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 38 จากทั้งหมด116

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 : “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 5th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2020)” ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของ นักวิจัย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ ให้ขับเคลื่อน อย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ นั้น ในการนี้ คณะศิลปะศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ โดยเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการนำเสนอผลงานขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/ หรือติดต่อสอบถาม นางสาวปวีณา ลมุลศรี และนายธีระชัย ชูน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 074-317189 – 90 หรือ www.facebook.com/LAC2020/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 ภายใต้หัวข้อ QA in Practice มีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าภาพร่วมในการปรัดประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลังสูตร คณะ และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งในการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายให่ท่านได้เรียนรู้การขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ ด้วยการนำเสนอผลงาน การบรรยายพิเศษและการเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านในการร่วมส่งผลงานนำเนอ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดนมีกำหนดการลงทะเบียนส่งผลงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://qa.psu.ac.th/TQEd2 0 2 0 .php และ facebook.com/TQEd2020

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017: โลกเปิด เราปรับประเทศเปลี่ยน : Digital TransformationW และ “Digital Thailand Big Bang 2018: โลกเปิด เราปรับประเทศเปลี่ยน: Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรการลัการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ สศด. ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมชมงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” รระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรการลัการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวภายในหน่วยงานของท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code หรือลงทะเบียนผ่าน URL:http://bb2019. Digitalthailandbigbang.com/en หรือหากต้องการเยี่ยมชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถประสานงานได้ที่ คุณสักยะ ช่วยเมืองปักษ์ 097-130-5625 และคุณฎนุพล อ่วมพิทยา 090-994-6449 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmd@depa.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม” ในวุนศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ทั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 40 ต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.sct.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวอชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษา และด้านอื่นๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในองค์กรของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม เพื่อเชิฐชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งพร้อมระบุชื่อ – สกุล ตำแหน่งงาน / สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ มาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ 02-552-3500-9, 02-970-5820 ต่อ 402 โทรสาร 02-552-3513 ทั้งนี้สามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next