สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 39 จากทั้งหมด116

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Univesities of Asia and the Pacific (AuAP) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเครื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions” ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน จำนวน 200 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี วิทยาการ และนวัตกรรมต่างๆ ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-961-647, 055-961-643 หรือ http://www.auap2019.nu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประขุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 115 ปี เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปรัญญาเอก ได้เผนแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentaion) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www2.rbru.ac.th/org/research/research/index.php ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวงสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือสำนักงาน 086-440-2639

ขอส่งจดหมายข่างศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำจดหมายข่าวปีที่ 9 ฉบับที่ 26 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือแบภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ใคร่ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์เผนแพร่ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่บุคคลในหน่วยงาน ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านระบบั้ http://forms.gle/sE34hzCoBRQodnNi7 ภายในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เครื่อข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ในพระบรมราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งไอทริปเปิลอีสาขาประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)” ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2019 and Future” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจริญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและส่งบทความมาเสนอในงานประชุมนานาชาติ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ กรุณาสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ใน www.eLearningAP.com หรือ www.2019.elearningap.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next