สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 363 หน้า 39 จากทั้งหมด73

การส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานมีองค์กรและหน่วยงานในระบบวิจัย ได้นำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมงานในหลากหลายรูปแบบและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกปี สำหรับปี 2562 วช. และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวริ์ด กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี "โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ขึ้นโดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสานสนเทศประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดใน ระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน" โดยรายละเอียดดังการประกาศรับการเสนอบทความ (Call for Paper) ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่ http://ecticard2019.ecticard.org หากบทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2019 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ หมายเลขโทรศัพท์ 085-455-6789

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยและเพื่อให้ตระหนักในการปกป้อง คุ้มครอง และประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยได้รับ ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่าเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Next