สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 560 หน้า 39 จากทั้งหมด112

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมงานสัมมนา “AgTech.AI Connect”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัดตั้งโครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงประสานงานและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) และใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศ ทั้งนี้ จึงได้มีการริเริมจัดงานสัมมนาและสร้างเครือข่าย “AgTech.AI Connect” ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ Auditorium District C, True Digital Park ชั้น 6 สถานี BTS ปุณณวิถี โดยเป็นการนำเสนอแนวโน้มการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร การลงทุนด้าน AI และตัวอย่างแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเกษตรด้วย AI ให้ประสบความสำเร็จ ร่วมกับการนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงโปสเตอร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วนจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานสนับสนุน นักลงทุน วิสาหกิจเริ่มต้น และอื่นๆ เพื่อสร้างและเชื่ยมโยงให้เกิดระบบนิเวศที่เหมาะสมในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วย AI ในการนี้ สนช. จึงขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI เพื่อนำเสนอผลงานและแสดงโปสเตอร์ ตลอดจนให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech.AI Connect” ตามสถานที่ วัน-เวลา ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ http://forms.gle/LDE7hf2VBvgurSAt5 ทั้งนี้ สนช. จะเป็นผู้พิมพ์โปสเตอร์ในการแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 543 หรือ 081-372-9163 Email: montha@nia.or.th

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสรอมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช่ประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญผ็สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, (NRMS) ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ และนำดสนอบทความทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่ง๓มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43 หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 – 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ Country Report ในนามประเทศไทยในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกานั้น ในการนี้ สออ.ประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความ เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 43 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://asaihl.spu.ac.th ทั้งนี้บทความ Country Report ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก สออ.ประเทศไทย ในการเดินทางไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกา

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยได้ ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) โดยระบบ Mentoring System ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอเรียนเชิญผ็สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2GDXlcb

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7/ The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors ในหัวข้อ “ธุรกิจแห่งอนาคต กับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 5.0 (Future Business and 10 S-Curve Industries towards Thailand 5.0)” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน ทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยในสาขาบริการธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ็สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยส่งบทความฉบับเต็มความยามไม่เกิน 10 – 12 หน้า ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างบทความได้ที่ QR Code ตามหนังสือนี้ วิหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: ASEANCON@go.buu.ac.th หรือ line ID: Tonpalmka
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | Next