สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 4 จากทั้งหมด28

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NanoThailand 2018

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 (The 6th Thailand International NanoTechnology Conference 2018) การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "From Frontier Research to International and commerciallization" ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nano-thailand.com/2018/Annual/

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0" (The 13th National and International Sripatum University Conference SPUCon2018 on Research and Innovation for thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิชาการผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้โดยสามารถส่งบทความของงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

ประชาสัมพันธ์ขอให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งหมด 5 สถาบัน ได้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๙ " วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม" ระหว่าง วันพุธ ที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม งานในครั้งนี้โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.rd.vru.ac.th/researchcon2018

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Google dissection of traditional Medicine"

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Google dissection of traditional Medicine" ในระหว่างวันที่ 6 -10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sfe2018.mfu.ac.th/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next