สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 73 หน้า 4 จากทั้งหมด15

ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ iTEC - Asia Pasific 2018

สมาคม ยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ บีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมวาการระดับนานาชาติ IEEE International Transportation Electrification Conference and EXPO Asia Pasific (iTEC - Asia Pasific 2018) ขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก IEEE, IEEE Power and Energy Society (PES) Thailand Chapter, IEEE Joint IAS/ PELS/ICS Thailand Chapter และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอรื โทรตมนาคม และสารสนเทส (ECTI) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itec-ap2018.com

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัมนามาตรฐานวิทยาศาสตรืศึกษา สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มูลนิธิบัณฑฺตยสภาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริภาพของมนุษย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Reseach Article) และบทความวิชาการ (Article) โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความร่วมตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging"

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging" โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eau.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระราชูปถัใภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการนี้ วิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next