สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 4 จากทั้งหมด36

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561)

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาดำเนิการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤสจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับมาภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (รับจำกัดจำนวน 55 คนเท่านั้น)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2

สถาบันอุดมศึกษาจำนวน 24 สถาบันได้ร่วมกันดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานสู่การเป้นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน ดังนั้นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sun2017.org

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (TCI กลุ่มที่ 2)

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ได้จัดทำวารสารวิชาการเซาธ์อีสบางกอก ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดคุณภาพวารสาร จากสูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการจึงขอเรียนเชิยท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 "การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม" กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยได้ที่ food@dusit.ac.th รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "สังคมความรู้ และดิจิทัล" (Knowledge & Digital Society)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "สังคมความรู้ และดิจิทัล" (Knowledge & Digital Society) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.eng.nu.ac.th/WebKDS/KDSindex.php
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next