สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 40 จากทั้งหมด134

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

World Psychiatric Association (WPA) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 20 ของ WPA (20th WPA Congress of Psychiatry) Theme : Psychiatry in a Troubled World ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเวทีให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และงานอื่นที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับสากล ซึ่งในการประชุมดังกล่าวกรมสุขภาพจิตได้จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทนโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานงวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยท่านสามารถนพเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการนี้ คณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology” โดยรายละเอียดประชาสัมพันธ์ที่ http://www.facebook.com/NCITE.UBRU/

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3

สถาบันวิจัยลับริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และการบริการวิชาการแก่สังตม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพสำหรับบุคลากรด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ นำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการจัดงานรว่มดับสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://research.pit.ac.th/

ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (LSCIC 2020)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Language Society and Culture International Conference (LSCIC 2020) ภายใต้หัวข้อ Harmony in Diversity: Multidisciplinary Perspectives on Glocalisation ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ นัววิจัยและบุคคลทั่วไป ซึ่งประเด็นนำเสนอผลงานด้านการสอนภาษาอังกฤษและการวัดผล ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ วรรณคดี ปรัชญาและสังคม ศาสนศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการนี้ คณะฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail : LSCIC2020@msu.ac.th กำหนดส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ไม่นำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยแจ้งความประสงค์ยังอีเมลข้างต้น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LSCIC2020@msu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผนแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ และนักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utcc.ac.th/academicday2020
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next