สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 40 จากทั้งหมด102

ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำจดหมายข่าวปีที่ 9 ฉบับที่ 25 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ใคร่ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้”

สถาบันนวัตกรรมการเรีนยรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาภายใต้ชุดโครงการวิจัย “เพาะพันธ์ปัญญา” ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดเชิงเหตุและผล คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถต่อยอดใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเองได้ จึงจัดแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย โดยกำหนดค่าลงทะเบียนกิจกรรมละ 3,500 บาท

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” (TECHCON 5th 2019) ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และรปะสบการณ์ตลอดถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการ ประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://techcon.siamtechu.net ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 (The 12th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th International Business Management Research Conference)” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศชาติและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิทสัยทัศน์ และประสบการณ์ของนักวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ คณะบริหารธุรกิจพิจารณาเห็นว่า การประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bmrccmu.net

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://irj.kku.ac.th/2019/ และจัดทำตามแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เบอร์โรศัพท์ 043-203-177, 094-531-8417
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next