สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 247 หน้า 44 จากทั้งหมด50

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ในการนี้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการในโครงการดังกล่าวโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ได้ทางเว็บไซต์ www.ncpd2018.kmutt.ac.th หรือสามารถติดต่อได้ที่ 02 470 9673 (คุณสุรินทร์)

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางรัฐธรรมประจำปีงบประมาณ 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และ (2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ในการนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้ที่สนใจโดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ Ms Word และ PDF มาที่ Research.docp@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง "บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล" ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pali.mcu.ac.th/proceeding

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 12 " วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and innovation for Quality of Life Improvement)" วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเทพรัตนศิริประภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2561) หากท่านสนใจเข้าร่วมการอบรม ต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-561-2445 ต่อ 617 และ 607
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next