สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 44 จากทั้งหมด116

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 100 Innovations X Entrepreneurs

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัณกับการศึกษาทางด้านนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้และความเป็นผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้ร่วมมือกับสมาคม Thailand Tech Startup Association หรือ TTSA จัดงาน 100 Innovations X Entrepreneurs เพื่อนำนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านสังคมและกองทุนจากภาคส่วนต่างๆ มาสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่ายและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ สัมมนา เสวนา นำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดการสร้างธุรกิจกับนักลงทุนนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม งานแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย แลพกิตติกรรมประกาศความสำเร็จการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ณ c-Asean เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดการจัดงานและการสมัครเข้าร่วมงานตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยส่งอีเมลล์ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมให้ทางสถาบันฯ ถึงคุณจิราภรณ์ กุฎีรักษ์ อีเมล์ jirapornk@ait.asia หรือ ทางโทรศัพท์ 02-524-6388

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมวาน Thailand Tech Show 2019

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้างเพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนเข้าถึงได้ง่าย ผ่านงาน Thailand Tech Show ซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2562 นี้ สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ในธีม “360” Innovation X Sustainability – นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาวิชาการ เพื่อเสนอลู่ทางและโอกาสใหม่ๆ ในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปตอบโจทย์ความต้องการของตลาด อาทิ การบรรยาย “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” 2. การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี กว่า 240 ผลงาน 3. การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching) 4. การจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ 5.การบริการต่างๆ จากภาครัฐ ในการสนับสนุนธรกิจเทคโนโลยี 6.การเจรจาธุรกิจรายละเอียดกำหนดการ ในการนี้ สวทช. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2019/

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำสารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ” ซึ่งคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และอยู่ในช่วยขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 นั้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการซึ่งได้เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิพม์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.scaj.stu.ac.th หรือ http://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ Oral/Poster Presentation ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ ปละผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ทางด้านเชิงวิชาการเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคมและชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ฐไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ และสอบถามได้ที่งานเผนแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัทพ์ 05-596-8641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการนี้ สวก. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานโดยได้แนบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมถึงแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็ฐไซต์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.arda.or.th/regidteronline62/img/Banner_ARDA.jpg และขอเชิญบุคลากรวิจัยในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-579-7435 ต่อ 2208
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next