สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 44 จากทั้งหมด102

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปีหัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2257-2560 โดยกำหนดให้มีกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues) 12 เรื่อง เพื่อเป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ และหนึ่งในนั้นคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงส้รางประชากร ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่มีวัยเด็กและวันแรงงานลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ครวมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ และสื่อให้สังคมเข้าใจ ในการนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปีเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 13.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมเตรียมตัวรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ในการเตรียมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สกว. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสัมมนาดังกล่าวต่อคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/นักศึกษาของท่านเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี และ Scholl of Multimedia Technology and Communication (UUM) ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “International and National Conference on Media Studies 2019” ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา สู่สาธารณชนและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ เพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความวิจัย ลงทะเบียน และดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://icms2019.weebly.com/

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Startup Awards ครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3 ไปยังบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดของท่านทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถ Download ใบสมัครและคู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัล และสมัคร online ได้ที่ www.smesnationalawaeds.com หรือ Application : SMECONNEXT หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 – IEEE Conference)

มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ APDMEN และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 (17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 – IEEE Conference) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (ชั้น 19) มหาวิทยาลัยสยาม ผลงานที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้จะได้รับการจัดส่งให้ IEEE X-plore เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลการในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Http://www.ict-ke.org

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 11th “Connecting Local Research to International Perspectives”) ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และองค์ความรู้ต่างๆ ในศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และการศึกษา ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 086-653-7007
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next