สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 45 จากทั้งหมด102

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัฯธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Interdisciplinary Conference 2019

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ International Interdisciplinary Conference 2019 บรรยายในหัวข้อ Indigenous Knowledge, Language and Culture, tourism and Creative Economy in Asia and Beyond เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ในวันที่ 2 – 3 กรกรฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒรธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือตามช่องทางที่ท่านเห็นสมควร และขอเชิญส่งบทความวิจัยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RILCA2019@gmail.com หรือ โทร. 02-800-2319

ขอขยายเวลารับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 นั้น เพื่อเปกิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ส่งผลงานเพิ่มเติม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขยายเวลาการส่งผลงานได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc15 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร/โทรสาร 043-754-416

ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

อ้างถึง ศธ 0530.17/ว 0650 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ขอแจ้งขยายระยะเวลารับบทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ http://thm.msu.ac.th/conferrence หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร.081-873-3130 และคุณอิงกมล วรจินดา โทรศัพท์ 090-295-3555

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา ประเทศไทย (SWAT) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเลตกำแพงแสน (มข) และได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับนานาชาติ (The 7th International Conference for Science Educators and Teachers: ISET 2019) ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา และศาสตร์อื่นซึ่งสามารถบูรณาการเชื่องโยงกันให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดรับสมัครผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation จำนวน 10 กลุ่มหลัก ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อข้างต้น ทางระบบ EasyChair ที่ http://easychair.org/conferences/?conf=iset20190 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพนธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกำหนดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 2.เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aru.ac.th/ncsag2019/ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร 035-276-577
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next