สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 46 จากทั้งหมด102

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยกระจากโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน นั้น เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใข้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่านทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ สำนักวานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca39 หรือ http://www.uni.net.th

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในการนี้ สวทช. ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวมายังท่าน เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โครงการดังกล่าว (http://www.nstda.or.th/ChairProfessor) และเฟชบุ๊ก (https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA) ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การสนับสนุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเวริมสุขภาพ (สสส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏ์ธานี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ในการนี้ สจรส.ม.อ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” และนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันทีและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ E-mail: hsmiconference@gmail.com รายละเอียดค่าลงทะเบียนและการชำระตามเอกสารแนบ รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hsmi.psu.ac.th/conference

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมอละสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อมผูกหมดพันใดๆ ทั้งสิ้น โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัยฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และ นักวิชาการอื่นๆ รวม 20 ท่าน ดังนั้นทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019 ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการฯ เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส่งมาได้ที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-079-7999 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th

ขอเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจ ตลอดจนเพื่อเป็รการรวบรวมองค์ความรู้ผลงานให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการ ในการนี้สถาบันวิจัยและศิลปะฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาผลพผู้สนใจ ลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บักนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอผลงาน จนถึง 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://rinac.msu.ac.th/conference2019
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next