สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 47 จากทั้งหมด102

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติด้านการศึกษาให้กับนักวิจัย และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ คณะครุศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หน่วยงานในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 4.กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน ร่วมนำเสนอและสามารถส่ง Full Paper ผ่านระบบ online ทางเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/edu2019 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เม.ย. 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ e-mail : Kannila.bh@ssru.ac.th หรือโทรศัพท์ 089-535-7082

ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร. 055-517-488 ต่อ 808 หรือ e-mail: research.northern@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล”

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกีด ได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงาน “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล” นั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุตรหลานผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และสนใจเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย พร้อมกันนี้หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cdd.go.th, www.smartsme.co.th หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ https://youngotop2019.com/ หรือส่งใบสมัครกลับมายัง e-mail : youngotop.fabric@gmail.com หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ตุณศรัญญา ก่อกิจสุนทรสาร ที่อยู่ 4/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัญญา ก่อกิจสุนทรสาร โทรศัพท์ 088-452-4373 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณพ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่”

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกีด ได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่” นั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุตรหลานผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้าอบรม ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย พร้อมกันนี้หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cdd.go.th, www.smartsme.co.th หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ https://youngotop2019.com/ หรือส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวและส่งใบสมัครกลับมายัง e-mail : youngotop2019@gmail.com/ หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่คุณ ปริชาญ์ ไทนเจริญ ที่อยู่ 49 ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบสงกะปิ กทม. 10240 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปริชาญ์ ไทยเจริญ โทรศัพท์ 093-420-3335 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน ในการนี้ การอบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอประสานงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมปรุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซด์ http://wwwbubconference.buu.ac.th รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next