สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 48 จากทั้งหมด102

ขอเชิญส่งผลงานการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

ด้วยปัญหาอุบัติเหตุด้านจราจรถิอเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าจะมีมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการจัด การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14 ขึ้นในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรศการและการประชุมไปเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการด้านวิจัย/โครงการนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดผลงานนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผ็สนใจส่งผลงานวิชาการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก กรุณาส่งแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทาง e-mail : kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-544-0206, 086-458-0260

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ็มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการทั้งยังเปิดกาสให้นิสิต บุคลากร อาจารย์และรักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผ็ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยจากหลากหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.msuac.th/mrc15 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร/โทรสาร 043-754-416

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/scdru เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการรับบทความวิจัยต่อไป

การประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019

ตามที่ ASAIHL Conference ได้กำหนดการประชุม ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.feualabang.edu.ph/asaihl หรือสอบถาม สออ.ประเทศไทย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-3728-29

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน ทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการรับบทความวิจัยต่อไป
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next