สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 49 จากทั้งหมด116

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร” ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้จริงรวมถึงการนำผลงานไปสู่การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท/ท่าน (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 2.โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อดำเนินการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ค่าละทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน (สองพันบาทถ้วน) ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ในหน่วยงานท่าน เพื่อให้บุคลากรที่สนใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-7263 อีเมลล์ research.polsci@gmail.com และท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จพดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน” ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะเปิดรับผลงานวิจัย และ ผลงานวิชาการ ทั้งระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/และผู้สนใจที่วไปใน 8 ประเด็น โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษ ในสังดัเหน่วยงานท่านและผู้สนใจทั่วไปทราบด้วยจะขอบประคุณยิ่ง สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://social.crru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication) แก่อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ วช.พิจารณาเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน วช. จึงใครขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวให้ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการอบรมฯ และลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/dJL24 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผ็สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (E-mail:kittisak@kku.ac.th)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562

กรมการจัดหางานได้กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย (The Way Forward of Thai Labour Market)” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการนำเสนอผลงารศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสถาการณ์ด้านแรงงานและอนาคตตลาดแรงงานไทย ซึ่งข้อมูลศึกษา ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการงานแผนการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรมการจัดหางาน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-245-7549, 02-246-7870 หรือแบบตอบรับคิวอาร์โค๊ดหรืองาน E-mail Address : lmi_std@doe.go.th ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Journal of Science Innovation for Sustainable Development: JSISD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาสักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดการบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันกับผ่านการเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยรุ่นพี่ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2423-9402-6 อีเมล์ JSISD@dusit.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next