สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 5 จากทั้งหมด102

ขอความอนอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Active Learning R 230 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการออกแบบการทดลอง ตลอดจนการนำสถิติชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาของกระบวนการแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชงปฏิบัติการ โดยมีค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน ทั้งนี้ โปรดกรอกใบสมัคร online ทางเว็ปไซต์ http://forms.gle/48dATSKkYs8N5pxj9

เลื่อนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020)

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของนักวิจัย/นักประดิษฐในสังกัดหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นั้น ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแผร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางผู้จัดงานดังกล่าวจึงเห็นควรเลื่อนการจัดงานฯ จากระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นช่วงวันใด ทั้งนี้ วช. จะได้ประสานงานกับผู้จัดงานเป็นระยะๆ เพื่อติดตามสถานการณ์และจะได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบในโอกาสต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดจ้างงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ดังนี้ เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลาการและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟลื Word/PDF มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences) ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization : Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวะดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือการเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 (The 13th Srinakharinwirot University Research Conference) ในวันพุธที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ 1. ขอให้ผู้นำเสนอ นำเสนอผลงานวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint พร้อมบันทึกไฟล์เสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที 2. บันทึกชื่อไฟล์ โดยใช้รหัสบทความวิจัย 3. อัพโหลดไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ Google Drive พร้อมตั้งแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ 4. คัดลอกลิ๊งค์ไฟล์ดังกล่าวส่งมาที่ e-mail: Researchswuevent@gmail.com หรือ Inbox Facebook Research SWU โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 4.1. รหัสบทความวิจัย ชื่อบทความวิจัย 4.2. กลุ่มสาขา 4.3. วันที่และเวลานำเสนอ 4.4. รูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย สามารถส่งไฟล์การนำเสนอบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะดำเนินการจัดส่งไฟล์การนำเสนอดังกล่าวให้กับผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งนี้หากท่านไม่ส่งไฟล์นำเสนอบทความวิจัยมาภายในวันเวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และบทความวิจัยจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน Conference Proceedings มศว วิจัย ครั้งที่ 13
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next