สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 5 จากทั้งหมด68

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง สาขาศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์จะต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน วารสารมีกำหนดเผยเพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ร่วมกลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะ Double-blind peer review ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 รับตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://skruart.skru.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MBUREC National Conference 2019) หัวข้อ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาสตร์ พัฒนาชาติอย่างมั่นคง” (Discipline, Harmony and Services based on Buddhism toward a sustainable society development) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทสต่อไป โดยรูปแบบของงานกำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยร้อยเอ็ด จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th/ และสแกน QR Code สำหรับผู้สนใจมีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์มาที่ E-mail: mburec.nc2019@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ (เช่า ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System :NRMS) ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นั้น ในการนี้ สวก.ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2562 และ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ซึ่งการอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้มีประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นั้น ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสหะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\umdc.tsu.ac.th

ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำจดหมายข่าวปีที่ 9 ฉบับที่ 25 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ใคร่ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึง
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next