สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 5 จากทั้งหมด28

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และHuaqiao University (HQU), China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดงานการสัมมนา วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง "ความริเริ่มแผนเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับประเทศไทย 4.0 : สู่การพัฒนาร่วมกัน" ระหว่างวันที่ 9 -13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. เพื่อร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายไทยและฝ่ายจีน เกี่ยวกับนโยบายความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนและประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียและจุฬาฯ มีเงินสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับทุน โดยสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย (Asia Research Center) ชั้น 16 อาคารจามจุรี 10 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.arckfas.chula.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง " A Changing World and Business Adaptation" ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและลงทะเบียนได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference2018 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพะเยาประสงค์ จะจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่รุ่น 3"

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศจึงกำหนดหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 3 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ในการนี้สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ knit.or.th/web/riii3 และชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next