สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 5 จากทั้งหมด116

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งถายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร.075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 (The 4th National and International Research Conference 2021 : NIRC IV 2021) “มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและหน่วยงานจากภายในและต่างประเทศ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดโครงการฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ nirc2021@bru.ac.rh ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบต่อไปด้วย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการส้รางนวัตกรรม (บพค.) มีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงส้รางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารแผนงาน ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 1 – 3 ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษาสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 4. แผนงาน การพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต กำหนดการรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.nxpo.or.th/B/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดย สวก. เปิดรับสมัครทุน ดังนี้ 1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน 2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน 3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน ในการนี้ สวก. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการคสบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ใรนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศได้และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ตามหัวข้อโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญมี 8 ประเด็น นั้น ในการนี้ ศจย. ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วไป ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ภายใต้กำกับของรัฐ ร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัยจาก ศจย. ประจำปี พ.ศ. 2564 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก ศจย.ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th ไปที่ เมนูศูนย์ข้อมูล เลือกหัวข้อทุนวิจัย ได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next