สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 50 จากทั้งหมด116

การจัดงาน Thailand Space Week 2019

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งผลต่อคุณค่า และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1) Geo-Infotech 2) 11th Multi GNSS Asia Conference 3) Aerospace Industry Forum 4)Space Youth Forum และ 5) การนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการนี้ สทอภ. ขอเชิญท่านและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2019 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ และติดตามความก้าวหน้าการจัดงานฯ ได้จาก http://tsw.gistda.or.th

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัยโดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2562 ดังนี้ 1. เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 (รวม 2 วัน) 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 (รวม 3 วัน) 3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน) 4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน) ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศษสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร จึงขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิขัยชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเขียนโครงการวิจัยชุมชน ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผ็สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ www.fms.vru.ac.th/training สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโรงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับปี 2562 นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผ็สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หัวข้อ ข่าวทุน – รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

สมาคมไทยไอโอที หรือ THAI IoT Association จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายหลัก 4 ด้าน คือ 1.สร้างความตระหนักรับรู้ 2.สร้างคนที่มีทักษะ 3. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการใช้งานที่มีคุณค่า ทำให้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 4.สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทยและภูมิภาค ASEAN พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาของผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์และการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรมของไทย และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย นักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ สมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ องค๋ความรู้ทางด้าน IoT ทางสมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในครั้งนี้
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next