สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 51 จากทั้งหมด116

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจักทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ แลพเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) บัดนี้ได้จัดพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผนแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดได้จาก http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการสารสาร โทร.075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine) ติดตามความก้าวหน้าของวิทยากรและนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ตามวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://bit.ly/2l10Mu0 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้ดำเนินการกำหนดจัดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบโจทย์, ความต้องการโครงการวิจัย จสกหน่วยใช้รวมทั้งรับทราบสักยภาพของทรัพยากรทางด้านการวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 และระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย ในการนี้ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข่ารวมการอบรมฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมอบให้ พันเอก อำนาจ สารันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 099-165-8899 E-mail : ardo_research@outlook.com เป็นประธาน

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://seminarrearch.pkru.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast 2019

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงนิทรรศการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast 2019 ภายใต้กรอบแนวคิด “Circular Economy: Opportunity of Bioplastics” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Ambassador Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ รวมทั้งการประเมินสาถนการณ์ปัจจุบันนโยบายของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและในตลาดโลกนั้น ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรษการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ Innobioplast 2019 ระหว่างวันที่ 4- 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Ambassador Bangkok โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่ E-mail : Pskaopoon@gmail.com , thaibioplastics@outlook.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next