สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 363 หน้า 52 จากทั้งหมด73

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดทำกรอบวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทส ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่องได้ที่ www.arda.or.th และ www.nrct.go.th

ขอเชิญจัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน The Specific International Programme, A Key Component of the Financial Mechanisms of the Minamata Convention (รอบแรก)

องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Environment) ได้เชิญชวนประเทศต่างๆ พิจาณราจัดส่งข้อเสนอโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทภายใต้กองทุน The Specific International Programme, A Key Component of the Financial Mechanisms of the Minamata Convention (รอบแรก) ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณโครงการละ 50,000- 250,000 เหรียญสหรัฐและกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี กรมควบคุมมลพิษ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการและงบประมาณ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://www.mercuryconvention.org ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainble Development Goals

คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainble Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iesdg.edu.nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 : University In Disruptive Era

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "University In Disruptive Era" ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc14/

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 15 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการ"การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system" ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system" ให้แก่ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Next