สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 53 จากทั้งหมด134

ขอเรียนเชิญนำเสนอบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand: SUN Thailand) ปี 2562 กำหนดจัดงานประชุมเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อุทยยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันในเครือข่ายที่สนใจร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2563 (Staff Project Challenge 2020) ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงานของท่าน รวมแล้วไม่เกิน 10 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบรับเข้าร่วมการประชุมบนเว็บไซต์ http://bit.ly/sunthailandevent หรือสแกน QR Code ด้านท้ายเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณธนาภรณ์ กำแพงแก้ว (ฝ้าย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 091-857-0439 อีเมล์ sunthailand2019@gmail.com

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 นี้ เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขา คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรกประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทคัดย่อและเครื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th หรือส่งผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58

นำส่งแผนการวิจัย นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564 และข้อเสนอประเด็นวิจัยมุ่งเป้า 10 ประเด็น

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เห็นชอบหลักการและให้ประกาศใช้แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564 นั้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอนำส่งแผนการวิจัย นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564 และข้อเสนอประเด็นวิจัยมุ่งเป้า 10 ประเด็น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศและเป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ และงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง https://drive.google.com/file/d/11sFyL-oNnjeyHjVAlXTJ81r3oXMolcSC/view

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inpirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ อว 6800/ว 4542 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของส่งโปรแตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-289-211-2 โทรสาร 074-289-2288 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง อาเซียนกับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ความท้าทายและแนวทางการแก้ไข (ASEAN for Cultural Coexistence: Challenges and Ways to Overcome) ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างวัฒนธรรมในอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในการสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกับ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือส่งใบตอบรับมาที่ e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th, paramait.1996@gmail.com หรือที่โทรสาร 02-255-1124 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปารเทศ โทร. 02-218-7412
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next