สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 363 หน้า 55 จากทั้งหมด73

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018" theam: Risingto the Challenge of SDGs In Asia through University-Community Engagement ในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้ง 2 ประเทศ ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา ในการนี้ วช. จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ประจำปี 2562 (FY2019) ในสาขา Social Science and humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยขอให้ส่งใบสมัครมายังกองการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอโครงการวิจัย

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัยและข้อเสนอโครงการต้องมีคุณลักษณะตามแบบว.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานวิจัย และพัฒนา สำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว ในการนี้ วช. จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงานข้างต้น โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมในงานภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ทางเว็บไซต์ข้างท้าย ตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยสอดรับกับความต้องการและนโยบายการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งจัดทำโดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ดังนั้น สกว.จึงเห็นควรสนับสนุนทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ตามประเด็นโจทย์วิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ และที่เว็บไซต์ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/ard/12218-call-for-papers-distinguished-research-professor-grant-2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Next