สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 56 จากทั้งหมด116

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

คณะกรรมมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericultural Commission : ISC) กำหนดจัดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (Internatinonal Congress on Sericulture & Silk Industry) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, lbaraki ประเทศญี่ปุ่น โดยการประชุมประกอบด้วย การนำเสนองานิวัจยบนเวที (oral presentation) การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) และการจัดนิทัศรรศการเกี่ยวกับหม่อนไหมของประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนผู้สนใจผลงานวิจัยเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยไปยัง E-mail ของประธานตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 12 กันายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.isccongress25th.org หรือติดต่อ Dr.Natuo Komoto ทาง E-mail : ISC2019@ml.affrc.ip สำหรับข้อมูลภายในประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภาวดี บูระพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-7924 ต่อ 101, 102 และ 089-790-4644 หรือ E-mail : i_chi60@yahoo.com

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2” โดยมีวุตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจวิธีการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ใหแป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัย ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วนงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (Journal of Sustainable Tourism Development) จำนวน 2 ฉบับต่อปี ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอความอนุเคราะห์ท่านปนะชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (Journal of Sustainable Tourism Development) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้การส่งบทความไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

การยางแห่งประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพาราเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยให้ทุนสนับสนุนหรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงานเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ บัณฑิตศึกษา นิสิต และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัคร (ดังแนบ) มายังสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแบบตอบรับ โดยสามารถส่งเอกสารสมัครผ่านช่องทางอีเมลล์ rubberproject62@gmail.com และชื่อทางอื่นๆ ตามรายละเอียดในโครงการที่แนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-579-1576 ต่อ 301 หรือ 308 นายวิชา สิงห์ลอ

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Education for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาใหม่ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neu.ac.th หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next