สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 363 หน้า 57 จากทั้งหมด73

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ขึ้นระหว่าง "งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โปสเตอร์กิจกรรมเพื่อขอเชิญชวนท่านที่สนใจได้รับทราบถึงกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่องดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2561

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ หากท่านที่สนใจมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่มพร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของ CD จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้สามารถส่งได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ วช. และสำนักงบประมาณ ได้จัดทำกรอบการวิจัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2562 จึงได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมระดมสมองร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ร่วมกับสำนักงบประมาณ กำหนดจัดการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้ที่ goo.gl/MThAUn

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามตำแหน่งดังเอกสารแนบ และเพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการรับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานประกันสังคม ภายใต้กรอบการดำเนินงานวิจัยประจำปี 2561 เรื่อง "แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับบำนาญในระบบประกันสังคม" ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดงานวิจัย (TOR) ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ ท่านที่สนใจสามารถร่วมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด โดยจัดส่งมาที่ กองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Next