สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 57 จากทั้งหมด116

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูง “การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว” Workshop on Advanced Statics: Longitudinal Data Analysis โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และแปลผลสถิติ อีกทั้งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม อบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านและ บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุม ดังนี้ 1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2562 (3rd Innovation for Learning and Invention 2019 : ILI2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนากรเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์ โดยจัดงานในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Canter) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:/www.iti.rmutt.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-549-4735 และ 02-549-4752 2. งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICET 2019) โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์ โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:/iciet.rmutt.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-549-4723-24

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพิเพียงร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันยัณฑิตบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ www.sudsesc.nida.ac.th/register 2.สแกน QR Code 3.กรอกรายละเอียดแบบตอบรับ และส่งไปที่โทรสารหมายเลข 02-375-3490 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัยนักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสัมคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2562 สมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ รวม 11 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและบุคลากรของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 ผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด หากโครงการได้รับลัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานวิจัยอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครจาก http://bit.ly/2Gfre1U หรือตาม QR Code และจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการรับสมัครจำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) ส่งไปยัง นางวัลค์วดี เซอร์ฮุล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ นางวัลคุ์วดี เซอร์ฮุล โทรศัพท์ 02-610-5395 wanwadee.sor@mua.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next