สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 57 จากทั้งหมด134

ขอส่งจดหมายข่างศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำจดหมายข่าวปีที่ 9 ฉบับที่ 26 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือแบภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ใคร่ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์เผนแพร่ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่บุคคลในหน่วยงาน ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านระบบั้ http://forms.gle/sE34hzCoBRQodnNi7 ภายในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เครื่อข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ในพระบรมราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งไอทริปเปิลอีสาขาประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)” ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2019 and Future” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจริญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและส่งบทความมาเสนอในงานประชุมนานาชาติ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ กรุณาสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ใน www.eLearningAP.com หรือ www.2019.elearningap.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน (Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability)” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการทั้งการพัฒนางานประจำ ทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมมหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ให้กับบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปทราบ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่นำเสนอผลงานได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th/th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริพร อุหมัด (มาเรียม) โทร 02-727-3611 หรือ 082-790-1943 คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (ต้น) โทร 086-068-8688 และคุณดารินทร์ สุขแก้ว (แอน) โทร 02-727-3027 หรืออีเมล nhesse4-info@nida.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 (วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา และด้านสหวิทยาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีสิทธิได้โควตาในการพิจารณาเพื่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของเครือข่ายฯ จำนวน 5 บทความ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ รั้งที่ 2 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mangtconference9.in.th หรือติอต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-717-134, 084-596-4838 คุณกัญญา, 081-022-2095 คุณพรรณทิพย์ หรือ Email : conf@mangtconference9.in.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next