สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 58 จากทั้งหมด116

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in a Changing World : The New challenges) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์การดำเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงานอันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น กรมสุขภาพจิตจึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่เว็บไซด์ www.aimhc.dmh.go.th ส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc, .docx ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dmhmeeting2019@gmail.com ภายในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทรศัพท์ 089-600-8382, 081-512-5500 หรือ 02-968-9954 และ นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทรศัพท์ 086-784-9256 หรือ 02-590-8568 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานและเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามมาอีกฉบับหนึ่ง ติดตามข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.aimhc.dmh.go.th และสอบถามรายละเอียดของการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์ และนางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-8238, 02-590-8177

ขอความอนุเคราะห์อนุมิตบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health”

ศูนย์วิจัยและจัดการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้งบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธรณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ องค์การอนามัยโลก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งเอเชียอาคเนย์ (SEATCA) เป็นต้น จัดการประขุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และร่วมหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูลของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวยชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศจย. จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน พิจารณาอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมการประชุม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการ บทวามวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ www.jclmd.psru.ac.th หรือ clmd@psru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 055-267-000 ต่อ 2210 หรือ นางสาวมาริษา อันนทราวัน โทรศัพท์ 094-712-2327

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปีหัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2257-2560 โดยกำหนดให้มีกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues) 12 เรื่อง เพื่อเป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ และหนึ่งในนั้นคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงส้รางประชากร ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่มีวัยเด็กและวันแรงงานลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ครวมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ และสื่อให้สังคมเข้าใจ ในการนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปีเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 13.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมเตรียมตัวรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ในการเตรียมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สกว. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสัมมนาดังกล่าวต่อคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/นักศึกษาของท่านเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี และ Scholl of Multimedia Technology and Communication (UUM) ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “International and National Conference on Media Studies 2019” ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา สู่สาธารณชนและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ เพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความวิจัย ลงทะเบียน และดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://icms2019.weebly.com/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next