สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 59 จากทั้งหมด102

การประชุม Fifty-Fourth Sessions of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 54

ผู้แทนกรมป่าไม้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 54th Session of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 54) ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปถ่น กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บัดนี้ การประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เสร็จสินลงแล้ว แลพเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิก ITTO ในการนี้ จึงขอประสานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและพิจารณา (หากมีความประสงคื) จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดที่ ITTO กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการดังกล่าวประจำปี พ.ศ. 2562 ผ่านทางกรมป่าไม้ในฐานะ ITTO National Focal Point โดยขอให้จัดส่งรายละเอียดให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปี งบประมาณ 2562 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Scienc Asia ปีที่ 5 (ปี 2020) จำนวน 3 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสรเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงานราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความกรุณาพิจารณาส่งบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ารว่มโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ตามวัน เวลา และสถนาที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมล์ researchrbru@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/view/chicken-rbru/ เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับข้าราชการ และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากตันสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย หรือ นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-471-056 และมือถือสำนักงาน 086-440-2639

ขอส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น และ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 (The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019, (SAUNIC 2019) ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ณ โรมแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบษร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด "จากงานวิจัยสู่นัวตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี" (From Research to Innovation in Social Science and Technology) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ใคร่ขอเชิญบุคลกรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562" ครั้งที่ 6 และส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย/วิชาการผ่านระบบ EasyChair ภานในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saunic2019.sau.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 3 ให้แก่ ผู้สนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงานทางทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 45 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 9-10, 16 และ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Hall of Fame ตึก Coronation Hall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานในทางปฏิบัติในการจดแจ้งลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการขอรับสิทธิบัตร การทำสัญญาทางทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีการระงับข้อพิพาท ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 3 หากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-300-4543 - 53 ต่อ 3782, 3785 หรือ E - mail : Lawaucertificate@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next