สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 59 จากทั้งหมด116

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Startup Awards ครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3 ไปยังบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดของท่านทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถ Download ใบสมัครและคู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัล และสมัคร online ได้ที่ www.smesnationalawaeds.com หรือ Application : SMECONNEXT หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 – IEEE Conference)

มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ APDMEN และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 (17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 – IEEE Conference) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (ชั้น 19) มหาวิทยาลัยสยาม ผลงานที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้จะได้รับการจัดส่งให้ IEEE X-plore เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลการในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Http://www.ict-ke.org

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 11th “Connecting Local Research to International Perspectives”) ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และองค์ความรู้ต่างๆ ในศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และการศึกษา ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 086-653-7007

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัฯธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Interdisciplinary Conference 2019

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ International Interdisciplinary Conference 2019 บรรยายในหัวข้อ Indigenous Knowledge, Language and Culture, tourism and Creative Economy in Asia and Beyond เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ในวันที่ 2 – 3 กรกรฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒรธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือตามช่องทางที่ท่านเห็นสมควร และขอเชิญส่งบทความวิจัยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RILCA2019@gmail.com หรือ โทร. 02-800-2319

ขอขยายเวลารับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 นั้น เพื่อเปกิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ส่งผลงานเพิ่มเติม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขยายเวลาการส่งผลงานได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc15 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร/โทรสาร 043-754-416
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next