สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 6 จากทั้งหมด36

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 10 มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23

สถาบันส่งเสริมการสินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.) มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 14 -16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ในวันศุกร์ที่ 16 กุุมภาพันธ์ 2561 อาคารเอนกประสงคื วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน โดยสามารส่งบทความวิจัยพร้อมแบบตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.sct.ac.th

ประชาสัมพันธ์ "วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารนิติศาสตรืและสังคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมเผยแพร่บทความวิชาการด้านนิติศาสตร์สู่สาธารณะ โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นรายครึ่งปี ปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.sru.ac.th

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

วารสารพัมนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลาการทางการศึกษาเพื่อเป้นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฏี ทั้งนี้วารสารอยู่ภายใต้ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความของวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next