สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 60 จากทั้งหมด102

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิพม์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือเกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้สนใจ สามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly./2LTLy5m หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย" รายการสมรภูมิไอเดีย

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ผลิต รายการ "สมรภูมิไอเดีย" (BRAINCHILD) ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทางช่อง 28 (เริ่มออกอากาศเดือน เมษายน 2562) และ ในปีนี้ทางรายการสมรภูมิไอเดีย ได้กลับมาร่วมมือกลับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) "นำเสนอเรื่องราวคนสร้างไอเดีย" เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ์ที่มีเรื่องราว และ ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมสมัครเป็น "คนสร้างไอเดีย" โดยนำเสนอไอเดียที่มีอยู่ในมือของท่านหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ ประเภทใดก็ได้เข้ามาในรายการสมรภูมิไอเดีย โดยมีกติกาดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and innovation for a Digital Society"

ในโอกาศสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมมาธิราชร่วมกับ UNESCO Bangkok กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and innovation for a Digital Society" ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบเปิดและทางไกลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ SDG4 ทั้งนี้ เปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ Trends Analysis in Distance Lerning, Disruptive Innovations in Distance Learning, Subject-specific Research in Distance Learning และ Lifelong Skills Development for a Digital Society รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมดังกล่าวให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทราบทั่วกัน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://stouconference.stou.ac.th ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวอลิสา มีสมรรถ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการเป็นผู้ประสาน

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสานอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสรา้งนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดคสามสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไปสำหรับปีงบประมาณ 2562 วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้ 1. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th 2. จัดส่งข้อมเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางแฏิบัติตามมาตร 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ด้วยพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านพืชมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฏหมาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช ในกรณีการควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพื่อการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์พืช ได้กำหนดไว้ดังนี้ 1.มาตรา 52 กำหนดให้ "ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชะื้นเมืองทั่วไปหรือพัยธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์..." 2. มาตรา 53 กำหนดให้ "ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มอได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด" กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ในแผ่นพับ และดาวน์โหลดเอกสาร กฏระเบียบ และคำขอ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ได้ที่ QR code และเมื่อได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว โปรดแจ้งแบบตอบรับซึ่งบรรจุใน QR code ดังกล่าว ให้สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ทราบด้วย
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next