สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 61 จากทั้งหมด102

ขอเชิญส่งบุคลากรเขาร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หรือทาง online ตามlink http://goo.gl/forms/XHCmf0GP1nht4XvU2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมส่งใบสมัครที่ดำเนินการเรียบร้อยแลัมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://research.sskru.ac.th และ Webpage http://www.facebook.comresearch.sskru

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มีกำหจดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถนำเอาเทคนิคและวิธีการในการวิจัยไปประยุทกต์ใช้ต่อไป ตลอดจนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาทและบุคคลทั่วไป จำนวน 3,500 บาท (ไม่ร่วมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ตามรูปแบบที่กำหนด ไปที่ E-mail : acaderegis@christian.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "สร้างงานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Research Creativity towards Sustainable Local Development)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในเครือข่ายทราบ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 073-299-635 หรือ 063-749-0929

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ในระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ และบางกอกคอนเวชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมฯ (สั่งที่แนบมาด้วย 1) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปรเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กุล่มเรื่อง ดังนี้ 1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 2. การวิจัยด้านสังคม และความั่นคง 3. การวิจัยด้านการศึกษา 4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผู้สนใจสามารภส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next