สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 61 จากทั้งหมด116

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเวริมสุขภาพ (สสส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏ์ธานี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ในการนี้ สจรส.ม.อ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” และนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันทีและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ E-mail: hsmiconference@gmail.com รายละเอียดค่าลงทะเบียนและการชำระตามเอกสารแนบ รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hsmi.psu.ac.th/conference

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมอละสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อมผูกหมดพันใดๆ ทั้งสิ้น โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัยฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และ นักวิชาการอื่นๆ รวม 20 ท่าน ดังนั้นทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019 ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการฯ เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส่งมาได้ที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-079-7999 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th

ขอเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจ ตลอดจนเพื่อเป็รการรวบรวมองค์ความรู้ผลงานให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการ ในการนี้สถาบันวิจัยและศิลปะฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาผลพผู้สนใจ ลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บักนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอผลงาน จนถึง 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://rinac.msu.ac.th/conference2019

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติด้านการศึกษาให้กับนักวิจัย และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ คณะครุศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หน่วยงานในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 4.กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน ร่วมนำเสนอและสามารถส่ง Full Paper ผ่านระบบ online ทางเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/edu2019 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เม.ย. 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ e-mail : Kannila.bh@ssru.ac.th หรือโทรศัพท์ 089-535-7082

ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร. 055-517-488 ต่อ 808 หรือ e-mail: research.northern@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next