สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 363 หน้า 62 จากทั้งหมด73

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 11 และประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติครั้งที่ 8

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business management Research Conference) และการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International business management Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจพิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bmrccmu.net

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุดพร้อมแผ่น CD ข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-17:00 น. ณ อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาและบริการวิชาการ โทร. 02 563 525 ต่อ 2017

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยบทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Graduate School Mini Conference 2018" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยบทความปริทัศน์ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2160 1174-80 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนทั่วไป โดยเป็นการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ 1.) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 2.) การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ Ms Word และ pdf มาที่ research.docp@gmail.com โดยจะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Next