สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 62 จากทั้งหมด134

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำสารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ” ซึ่งคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และอยู่ในช่วยขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 นั้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการซึ่งได้เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิพม์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.scaj.stu.ac.th หรือ http://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ Oral/Poster Presentation ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ ปละผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ทางด้านเชิงวิชาการเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคมและชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ฐไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ และสอบถามได้ที่งานเผนแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัทพ์ 05-596-8641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการนี้ สวก. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานโดยได้แนบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมถึงแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็ฐไซต์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.arda.or.th/regidteronline62/img/Banner_ARDA.jpg และขอเชิญบุคลากรวิจัยในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-579-7435 ต่อ 2208

ขอแจ้งขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

ขอแจ้งขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเจริญเติบโตเศรษฐกิจร่วมดันระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC และเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ดารเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก สามาถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ นอกจากนั้น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นโอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่มาร่วมประชุมได้ในโอกาสแลดเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิขาการ ด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/ และสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความได้ที่ E-mail:i-seec2016@rmuti.ac.th มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพะนธ์ให้บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ในหน่วยงานของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 14th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2019 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และนักประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ใน 3 กลุ่มสาชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next