สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 363 หน้า 66 จากทั้งหมด73

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิชาภาษาไทย/บทความภาษาอังกฤษ มีทักษะและฝึกเขียนบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ให้สนใจตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและเพื่อให้ทำการยกระดับของผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ระยะเวลาอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (National and International Conference on Education and Technology ICT II 2018: Cristiano Innovation)

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (National and International Conference on Education and Technology ICT II 2018: Cristiano Innovation) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้ทางเว็บไซต์ http://icet.reru.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจำปี 2561 (Thailand National Conference On Psychology:TNCP 2018 ) ภายใต้หัวข้อ "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา (Harmony diversity in Psychology Perspective) ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยในงานดังกล่าวฯ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ Life Science

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ promoting innovation with Investment (promoting I and I) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยและศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการในระดับที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยจะจัดงานส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน promoting innovation with Investment (promoting I and I) ครั้งที่ 2 พ. ศ. 2561 ช่วงเดือนกันยายน 2561 ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์และเผยแพร่

กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการจัดทำวารสารโรคเอดส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2532 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและนักวิจัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาบทความผลงานวิจัยที่โรงพิมพ์นำเสนอข้อมูลข่าวสารวิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน และป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากคณะบรรณาธิการวารสารโรคเอดส์( peer reviewer) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:// e-library-aidssti.ddc.moph.go.th/home/search?keyword_txt=&cat_id=5
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Next