สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 66 จากทั้งหมด102

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการขับเคลื่อนทางวิชาการของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการสู่สาธารณชน ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเรียนเชอญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ www.roiet.mcu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 หรือจัดส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสำนักศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (The 9th International Conference on Art and Culture Network, under the theme: "Dvaravati: Local Ways with Dharma Ways Causing Wisdom to Creative Economy") ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถนนมาลัยแมน อำเถอเมือง จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว หรือเว็บไซต์ http://cul.npru.ac.th/icac ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาในสถาบันของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่ออาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา โทรศัพท์ 09-9152-5959 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arts_culture@npru.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสาถบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในการนี้ วิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยกำหนดส่งบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2019

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ ในการนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัด ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, and Culture วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศตลอดจนพัฒนางานวิจัยสู่สาธารณะ ซึ่งงาน TNIAC 2019 ได้กำหนดรูปแบบให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันฯ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website://tniac.tni.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0-2763-2700 ต่อ 2903 หรือ 2905 E-mail: tniac@tni.ac.th หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 14 มกราคม 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next