สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 67 จากทั้งหมด134

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication) แก่อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ วช.พิจารณาเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน วช. จึงใครขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวให้ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการอบรมฯ และลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/dJL24 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผ็สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (E-mail:kittisak@kku.ac.th)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562

กรมการจัดหางานได้กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย (The Way Forward of Thai Labour Market)” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการนำเสนอผลงารศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสถาการณ์ด้านแรงงานและอนาคตตลาดแรงงานไทย ซึ่งข้อมูลศึกษา ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการงานแผนการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรมการจัดหางาน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-245-7549, 02-246-7870 หรือแบบตอบรับคิวอาร์โค๊ดหรืองาน E-mail Address : lmi_std@doe.go.th ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Journal of Science Innovation for Sustainable Development: JSISD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาสักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดการบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันกับผ่านการเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยรุ่นพี่ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2423-9402-6 อีเมล์ JSISD@dusit.ac.th

การจัดงาน Thailand Space Week 2019

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งผลต่อคุณค่า และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1) Geo-Infotech 2) 11th Multi GNSS Asia Conference 3) Aerospace Industry Forum 4)Space Youth Forum และ 5) การนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการนี้ สทอภ. ขอเชิญท่านและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2019 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ และติดตามความก้าวหน้าการจัดงานฯ ได้จาก http://tsw.gistda.or.th

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัยโดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2562 ดังนี้ 1. เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 (รวม 2 วัน) 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 (รวม 3 วัน) 3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน) 4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน) ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศษสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร จึงขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next