สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 68 จากทั้งหมด134

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิขัยชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเขียนโครงการวิจัยชุมชน ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผ็สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ www.fms.vru.ac.th/training สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโรงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับปี 2562 นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผ็สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หัวข้อ ข่าวทุน – รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

สมาคมไทยไอโอที หรือ THAI IoT Association จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายหลัก 4 ด้าน คือ 1.สร้างความตระหนักรับรู้ 2.สร้างคนที่มีทักษะ 3. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการใช้งานที่มีคุณค่า ทำให้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 4.สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทยและภูมิภาค ASEAN พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาของผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์และการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรมของไทย และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย นักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ สมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ องค๋ความรู้ทางด้าน IoT ทางสมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจักทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ แลพเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) บัดนี้ได้จัดพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผนแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดได้จาก http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการสารสาร โทร.075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine) ติดตามความก้าวหน้าของวิทยากรและนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ตามวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://bit.ly/2l10Mu0 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next