สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 69 จากทั้งหมด102

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์

สมาคมพยาบาลทหารบก จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร ปี2563 - 2567 และ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเบ็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ให้กับบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นิสิต นักศึกษา ผู้เขียนบทความ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในการทำวารสารของหน่วยงานในสถาบันต่างๆ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.00 ณ ห้องอบรมคอมพิวเอตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกถฏเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม (10400) จึงเรียนมาเพื่อสมัครและตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมพยาบาลทหารบก 317/6 ถนนราชวิถี ราชเทวี กทม. (10400) Fax 02-354-5223 หรือ โทร 085-366-7899, 081-567-7787, 081-345-5771 หรือ e-mail : psompis@yahoo.com, saisamorn2006@hotmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร Mahidol R2R e-Journal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาศเผยแพร่ผลงาน R2R และแลกเปลี่ยนผลงาน R2R ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถนำผลงานนั้นมาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นได้นั้น ซึ่งวารสาร Mahidol R2R e-Journal เผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยเปิดรับบทความประเภท "บทความวิจัย" และ "บทความทางวิชาการ" ที่มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นประโยชน์ในวงวิชาชีพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร ในการนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำแนวคิด R2R (Rotine to Research) การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลงาน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย โดยผลงานนั้นสามารถนำมาเป็นผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ฯลฯ) มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ได้ที่ http://www.r2r.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2561 สมาคมฯ ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ แลัเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง "ดุลยภาพกาพัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านปละผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาศให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนึกศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงถือได้ว่าการจักงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังกัด เพื่อส่งบทความวิชาการและ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผู็เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/grc/ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรัตติยากร วิมลศิริ โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42423
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next