สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 7 จากทั้งหมด28

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainble Development Goals

คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainble Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iesdg.edu.nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 : University In Disruptive Era

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "University In Disruptive Era" ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc14/

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 15 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการ"การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system" ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system" ให้แก่ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล tci กลุ่ม 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์วิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยู่ในฐานข้อมูล tci และได้รับการรับรองคุณภาพของ tci เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://orasis.crru.ac.th/gds_rjournal/main

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "The 2nd LIMAC : LIMEC towards Sustainable Development goals" ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิชาการโดยสามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://limac.slsc.nu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next