สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 7 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์และขอเชิยชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีการจัดโครงการประกวดนวัตกรรม ประเภทบุคคลภายนอก ปรำจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และนวัตกรรมที่ช่วยพัมนากิจการของ กฟภ. ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในการนี้ กฟภ. จึงขอเรียนเชิยท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th และ Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนฟุลไบรท์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย 3 โครงการ ประจำปี 2561 หากสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.appplication.fulbrightthai.org ส่งมายังมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ขอเชิยส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรองคุณภาพวารสาร ตั้งแต่ปี 2558-2562 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.yru.ac.th//e-journal

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Susposium"Sharing onTeaching and reseach Experiences (STRE 2017)"

สถาบันศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Univercitas จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Susposium"Sharing onTeaching and reseach Experiences (STRE 2017)" ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Univercitas Airlangga ประเทสอินโดนีเซีย ในการนี้ สถาบันศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. +66 8835 3508 3 หรือ www.iei.ubru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาการจัดการวิชาการ 2018"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัมนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0" ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในการประชุมวิชการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next