สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 7 จากทั้งหมด25

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND ่s Health Reaesrch Awards

บริษัท ซันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND ่s Health Reaesrch Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไมเกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND ่s Health Reaesrch Awards ทางโครงการฯ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 1-31 หาคมพ.ศ 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 16

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพใ นวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และการจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Health literacy for sustainable Goal: Human resource Development ) ในวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.muphconference2018.com

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed method Research in Health Science) ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครลงทะเบียนมายังศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www. nurse.cmu.ac.th/nsccmu
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next