สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 412 หน้า 70 จากทั้งหมด83

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัยดังกล่าว ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ ระยะที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้แก่มหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลางได้ยกระดับการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อทำงานวิจัยตอบสนองความท้าทายใหม่ของประเทศ ตลอดจนทำให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับจังหวัดในการวางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปประธรรมรอการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ในการนี้สกวจึงขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "ทุนนวัตกรรมเพื่อการจัดการพื้นที่ (ปีที่ 2) "โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดย วช. เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการจัดสรร ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วช. จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างของการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึง ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ท่านร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ วช. www.nrct.go.th นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญสถาบันการศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยขอให้จัดส่งแบบข้อเสนอโครงการมาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRFประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 -12 เดือนใ นสาขา Natural Science and engineering โดยผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีนโยบายประเมินข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว (วช.) ประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพโดยมีค่าตอบแทนในการประเมินโครงการละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ 2563 จะเป็นการประเมินข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ มทร.พระนคร ในการนี้ สวพ.มทร.พระนคร จึงขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัยสามารถกรอกแบบสมัครออนไลน์ได้ที่ QR Code ดังปรากฏอยู่ตามเอกสารแนบ ภายในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6643, 6645
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Next